Elementy kulturowe w angielskim przekładzie utworu G. K. Kotoszychina O Rosji za panowania cara Aleksego Michajłowicza.Abstrakt

Opis obyczajów na dworze cara Aleksego I, który w połowie siedemnastego stulecia stworzył G. K. Kotoszychin, jest jednym z najcenniejszych źródeł dających bezpośredni wgląd w kulturę polityczną i duchową ówczesnej Rosji. Niniejsze studium analizuje współczesny przekład tego dzieła na język angielski, którego autorem jest B. Uroff. Jest to bowiem ciekawy przykład kompetentnego tłumaczenia, które jednak zawodzi tam, gdzie wychowany w protestanckiej kulturze religijnej i politycznej tłumacz napotkał fragmenty uwypuklające otwarcie despotyczne formy carskiej władzy i silnie rytualistyczny charakter prawosławia.      


G. K. Kotoshikhin: Russia in the Reign of Aleksei Mikhailovich. Na język angielski przeł. B. P. Uroff. Red. M. Poe. Warsaw-Berlin: De Gruyter Open 2014.

G. Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Text and Commentary. Ed. A. E. Pennington. Clarendon Press: Oxford 1980.

U. Körtner: Calvinism and Capitalism. W: John Calvin’s Impact on Church and So-ciety 1509-2009. Red. M.R. Hitzl, M. Salman. William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rap-ids, Michigan 2009, s. 159-174

H. Łaszkiewicz: Правивше государство свое тихо и благополучно... Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w carstwie moskiewskim pierwszych Romanowów. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

W. Osadnik: Przekład jako fenomen wielosystemowy. W: Komunikacja międzykul-turowa. Przekład / komparatystyka/ teoria i historia literatury. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Śląsk: Katowice 2016, s. 15-31.

W. Osadnik, V. Jankowski, Polysystem Theory and the Question of Domestication of Translated Texts: Theory and Practice. W: Przekład – kolonizacja czy szansa? Red. P. Fast, W. Osadnik. Śląsk: Katowice 2013, s. 57-92.

Pobierz

Opublikowane : 2018-05-13


PlichtaP. (2018). Elementy kulturowe w angielskim przekładzie utworu G. K. Kotoszychina O Rosji za panowania cara Aleksego Michajłowicza. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6221

Piotr Plichta  piotrplichta1979@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Wydział Filologiczny  Polska
Piotr Plichta (b. 1979). He is involved in translation studies and literary translation. His research concerns mainly the issues of translation of Early Modern English literature into the contemporary languages, especially Russian. He fully translated into Polish John Donne's Devotions and Death's Duell (2014)Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).