ТЕМА СИРОТСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА И САИНА МУРАТБЕКОВАAbstrakt

PROBLEM SIEROCTWA W UTWORACH
WIKTORA ASTAFIEWA I SAINA MURATBEKOVA

Streszczenie

W artykule analizowany jest problem sieroctwa. Jako material egzemplifikacyjny posłużyły utwory Ostatni pokłon (Последний поклон) rosyjskiego pisarza Wiktora Astafiewa i Gorzki zapach piołunu (Горький запах полыни) kazachskiego pisarza Saina Muratbekowa. Wiktor Astafiew i Sain Muratbekow należą do tego tragicznego pokolenia, które w młodości doświadczyło wojny i zna związany z tym ból. Obaj pisarze przeszli trudną szkołę życia — głodne dzieciństwo na wsi, sieroctwo, pobyt w domu dziecka. Analizowane tu utwory można odczytywać jako wezwanie do życia w miłości, współodczuwania cierpienia i przestrzegania przykazań.


Mira Kanafina

ORPHANHOOD IN VIKTOR ASTAFYEV’S AND SAIYN MURATBEKOV’S WORKS

Summary

In this article we have scrutinized the theme of orphanage on the materials of Russian and Kazakh writers Victor Astafyev (The last bow) and Saiyn Muratbekov (The smell of wormwood). Astafyev and Muratbekov are representatives of that genereation who face the war in their youth. Therefore the theme of war introduced the pain of the writers. The writers passed through the hard circumstances: they starved in their childhood, they were orphans, lived in orphanages. Astafyev’s The last bow and Muratbekov’s The smell of wormwood can be considered as call for love, compassion and observance of Christianity commandments.


Pobierz


KanafinaM. (1). ТЕМА СИРОТСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА И САИНА МУРАТБЕКОВА. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6263

Mira Kanafina  miraka60@mail.ru
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан  KazachstanWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).