GRAFFITI W POSTAPOKALIPTYCZNYM ŚWIECIE (KYS’ T. TOŁSTOJ I STACJA-WIDMO A. KALINKINY)Abstrakt

Powieści Kys’ Tatiany Tołstoj i Stacja-widmo Anny Kalinkiny zbliża temat – świat (dawna Moskwa) po kataklizmie jądrowym. Obie autorki wykorzystały motyw tekstów-graffiti, które pojawiają się zarówno jako ślad ludzkiej aktywności sprzed kataklizmu, jak i efekt działalności mieszkańców postatomowego świata. Celem artykuł jest porównanie funkcji motywu graffiti w obu powieściach. Wnioski z analizy wskazują, że w powieści Kys’ nieoficjalne napisy dowodzą umysłowej degradacji mieszkańców byłej Moskwy, natomiast w Stacji-widmo graffiti są świadectwem refleksyjności bohaterów, która daje nadzieję na progres ludzkości nawet w postapokaliptycznym świecie.


Pobierz

Opublikowane : 2018-11-18


Gołębiowska-SuchorskaA. (2018). GRAFFITI W POSTAPOKALIPTYCZNYM ŚWIECIE (KYS’ T. TOŁSTOJ I STACJA-WIDMO A. KALINKINY). Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7244

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska  agnieszka@suchorscy.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Dr hab., adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autorka monografii Nić w rosyjskiej literaturze ludowej. Z badań nad motywiką i mitologemiką folkloru (UWK 2011), Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych (UKW 2016) oraz artykułów z zakresu polskiego i rosyjskiego folkloru tradycyjnego i współczesnego. Kontakt: agnieszka@suchorscy.pl

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).