Obcojęzyczne słowo w różnych typach dyskursów: pragmatyka vs. semantykaAbstrakt

OBCOJĘZYCZNE SŁOWO W RÓZNYCH TYPACH DYSKURSÓW:
PRAGMATYKA VS. SEMANTYKA
S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiono specyfikę zmian znaczeniowych w zapożyczeniach obcojęzycznych
(rusycyzmach, anglicyzmach, amerykanizmach) w różnych typach dyskursów, zachodzących w nich pod wpływem orientacji pragmatycznych. Szczególną uwagę skupiono na pragmatycznej stronie użycia rusycyzmów w polskim dyskursie politycznym, funkcjonowanie słowa «novichok» i «highly likely» w przestrzeni medialnej o zasięgu globalnym i narodowym, a także na pragmatyczny aspekt użycia anglicyzmów i amerykanizmów w dyskursie reklamowym.

FOREIGN BORROWING IN DIFFERENT TYPES OF DISCOURSES:
PRAGMATICS VS. SEMANTICS
S u m m a r y
In the article the authors show specificity of meaning changing in foreign borrowings (from Russian, British and American English) in different types of discourses. Changes are made under pressure of pragmatic setup. The authors focuse on the pragmatic aspects of using Russian borrowings in Polish political discourse, paying special attention to the functioning of the words «novichok» and «highly likely» in global and national media spaces. The pragmatics of using British and American borrowings in Russian advertise is discovered.


Pobierz


NowożenowaZ., & KLIMKIEWICZA. (1). Obcojęzyczne słowo w różnych typach dyskursów: pragmatyka vs. semantyka. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7338

Zoja Nowożenowa  filzn@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański 
ALEKSANDRA KLIMKIEWICZ 
Uniwersytet Gdański 

Dr, adiunkt w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje
się lingwistyką edukacyjną, kształceniem językowym osób dorosłych, uwarunkowaniami językowymi i kulturowymi w komunikacji w kontekście edukacyjnym, nowymi zjawiskami językowymi w rosyjskiej przestrzeni internetowej, prowadzi badania w zakresie lingwodydaktyki komputerowej.
Kontakt: a.klimkiewicz@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8606-4475.