Имидж Ярослава Качиньского в политическом дискурсе польской публицистики (на материале социально-политических еженедельников)


Abstrakt

Wizerunek Jarosława Kaczyńskiego w dyskursie politycznym polskiej publicystyki (na materiale tygodników opinii)

W artykule została przedstawiona semantyczna struktura pozytywnego i negatywnego wizerunku jednego z najbardziej popularnych polskich polityków ostatnich kilkunastu lat – Jarosława Kaczyńskiego, na materiale narracji politycznych dwóch konkurujących ze sobą tygodników opinii - „Newsweek Polska” i „Sieci”. Wizerunek w tym ujęciu jawi się jako złożony konstrukt semantyczny, składający się z co najmniej kilku prezentacji semantycznych, skoncentrowanych wokół tzw. etykiet (bazowych nominacji). Badane tygodniki przedstawiają dwa odmienne wizerunki J. Kaczyńskiego, stosując różnorodne środki lingwistyczne i tekstowe.


Słowa kluczowe

political discourse in print media, political image, discourse analysis, semantic structure

Bakumova, Yelena V. Rolevaya struktura politicheskogo diskursa, dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filologicheskikh nauk. Volgograd, 2002 [Бакумова, Елена В. Ролевая структура политического дискурса, диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Волгоград, 2002].

Cichosz, Marzena. (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.

Cwalina, Wojciech, Falkowski, Andrzej. Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Davyborets, Yelena N. Formirovaniye imidzha lidera sovremennogo gosudarstva (na primere prezidentov Rossii i SSHA), dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata politicheskikh nauk. Sankt-Peterburg, 2008 [Давыборец, Елена Н., Формирование имиджа лидера современного государства (на примере президентов России и США), диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Санкт-Петербург 2008].

Jeziński, Marek. Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczypospolitej. Toruń: Wydawnictwo Dom Wydawniczy DUET, 2004.

Kananowicz, Tatiana. “Ideologicheskaya bor'ba na stranitsakh zhurnalov Newesweek Polska i Sieci: liberal'naya transformatsiya vs liberal'naya revolyutsiya” [“Идеологическая борьба на страницах журналов Newesweek Polska и Sieci: либеральная трансформация vs либеральная революция”], Przegląd Rusycystyczny 2018, no. 4.

Kananowicz, Tatiana. “Walka ideologii na łamach tygodników Newsweek Polska i Sieci: kaczyzm vs układ.” Język Polski 2018, no. 4.

Kiklewicz, Aleksandr. Znaczenie w języku — znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn: Centrum Badań Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012.

Kiklewicz, Aleksandr. “Informacja semantyczna w dyskursie wizerunkowym”. Porządek słów. Gramatyka. Tekst. Styl. Dyskurs. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zoi Nowożenowej z okazji 45-lecia pracy naukowej. Ed. Kananowicz, Tatiana. Klimkiewicz, Aleksandra. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2019.

Klishin, Anatoliy V. Obshchestvennoye mneniye kak faktor vyrabotki politicheskikh resheniy (na materiale sovremennykh ekologicheskikh problem), avtoreferat dissertatsii po politologii. Moskva, 1992 [Клишин, Анатолий В. Общественное мнение как фактор выработки политических решений (на материале современных экологических проблем), автореферат диссертации по политологии. Москва, 1992].

Pawelczyk, Piotr. “Harcownik — nowy typ wizerunku politycznego”. Środkowoeropejskie Studia Polityczne 2012, no 2.

Romanenko, Andrey P. Obraz ritora v sovet·skoy slovesnoy kul'ture. Saratov: Flinta, 2000 [Романенко, Андрей П. Образ ритора в советской словесной культуре. Саратов: Флинта, 2000].

Skovorodnikov, Aleksandr P. Ekologiya russkogo yazyka. Krasnoyarsk: Izdatel'stvo Sibirskogo federal'nogo universiteta, 2016 [Сковородников, Александр П. Экология русского языка. Красноярск: Издательство Сибирского Федерального Университета 2016].

Skovorodnikov, Aleksandr P. “Politicheskiye yarlyki v sovremennom russkoyazychnom mediadiskurse”. Russkaya rech' 2019, no 1 [Сковородников, Александр П. “Политические ярлыки в современном русскоязычном медиадискурсе.” Русская речь 2019, no 1].

Sladkevich, Zhanna. Politicheskiy fel'yeton v svete teorii rechevogo vozdeystviya. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 [Сладкевич, Жанна. Политический фельетон в свете теории языкового воздействия. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013].

Zuba, Krzysztof. Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-11


KananowiczT. (2019). Имидж Ярослава Качиньского в политическом дискурсе польской публицистики (на материале социально-политических еженедельников). Przegląd Rusycystyczny, 169(1). https://doi.org/10.31261/pr.7721

Tatiana Kananowicz  tatiana.kananowicz@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0002-1156-5934

Dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu składni i tekstologii porównawczej, problemami przekładu polsko-rosyjskiego (specjalistycznego, literackiego, ustnego), prowadzi badania z zakresu szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej i wiedzy krajoznawczej.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).