Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana


Abstrakt

Celem artykułu jest analiza powieści Generation P Wiktora Pielewina w kontekście teorii płynnej nowoczesności polskiego filozofa i socjologa Zygmunta Baumana. Zarówno rosyjski pisarz, jak i polski uczony wskazują na negatywne skutki wpływu nowoczesnej – niezwykle elastycznej, płynnej, wolnej od granic i warunków – cywilizacji komercyjnej na codzienne życie człowieka, jego mentalność, system wartości, samoidentyfikację i poczucie własnej wartości. Filozofia życia codziennego, oparta na apoteozie "drobnych działań" i dbałości o osobiste ideały jest zagrożona przez filozofię płynnej nowoczesności, głoszącą naśladownictwo idoli takich jak reklama i środki masowego przekazu.

 


Słowa kluczowe

Victor Pelevin; Codzienność; Bauman

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


ŻejmoB. (2020). Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7803

Bożena Żejmo  bo.zena@poczta.onet.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Katedra Filologii Słowiańskiej  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2850-6308

Dr hab., Katedra Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Literaturoznawca, rusycystka i bułgarystka. Zainteresowania naukowe: etyka i literatura, transgresje w literaturze i kulturze, rosyjsko-bułgarskie związki literackie i kulturowe, rosyjska mentalność, literatura rosyjska XX-XXI wieku, pisarstwo Wsiewołoda Garszyna. Książki: "Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej (lata 60.–90.)" (Łódź 2000); "„Ponad stan”. Motywy transgresyjne w pisarstwie Jordana Jowkowa" (Toruń 2010); "Płaczący Ezop. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna" (Toruń 2017). Kontakt: bozena.zejmo@umk.pl


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).