Słowo wstępneAbstrakt

Słowo wstępne do cyklu artykułów, poświęconych tematowi codzinności w najnowszej literaturze rosyjskiej.


Słowa kluczowe

słowo wstępne; literatura rosyjska; codzienność

Borkowska, Grażyna, Mazur, Aneta. Red. Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku: od Alberta Stiftera do współczesności, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007
Eco, Umberto. Semiologia życia codziennego. Przeł. Joanna Gniewska, Piotr Salwa. Warszawa: Czytelnik, 1996.
Epshteyn, Mikhail. Znak probela. O budushchem gumanitarnykh nauk, Novoye literaturnoye obozreniye. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2004 [Эпштейн, Михаил. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. Москва: Новое литературное обозрение, 2004].
Grzegorczyk, Anna. Kaczmarek, Agnieszka. Machtyl, Katarzyna. Red. Semiotyczne wymiary codzienności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
Lebina, Natal'ya. Sovet·skaya povsednevnost'. Normy i anomalii. Ot voyennogo kommunizma k bol'shomu stilyu. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2018 [Н. Лебина, Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю, Москва: Новое литературное обозрение, 2018].
Łotman, Jurij. Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX. Przeł. B. Żyłko. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 1999.
Marchenko, Nonna. Primety miloy stariny. Nravy i byt pushkinskoy·epokhi, Izograf, Moskva: Eksmo-Press, 2001 [Марченко, Нонна. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. Москва: Изограф, Эксмо-Пресс, 2001].
Mankevich, Irina. Poetika obyknovennogo. Opyt kul'turologicheskoy interpretatsii. Sankt-Peterburg: Aleteyya 2011 [Манкевич, Ирина. Поэтика обыкновенного. Опыт культурологической интерпретации. Санкт-Петербург: Алетейя 2011].
Sulima, Roch. Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
Supa, Wanda. W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
Stepanov, Andrey. Sozidaniye cherez razrusheniye. Russkaya literatura 2000-kh godov. „Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya” 2014, 6 [Степанов, Андрей. Созидание через разрушение. Русская литература 2000-х годов. „Современные проблемы науки и образования” 2014, 6].
Strukova, Tat'yana. Povsednevnost' kak fenomen literatury. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014 [Т. Струкова, Повседневность как феномен литературы. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014].
Sztompka, Piotr, Boguni-Borowska, Małgorzata. Red. Socjologia codzienności. Kraków: Znak, 2008.
Umerle, Tomasz. Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
Waldenfels, Bernhard. Pogardzana doxa. Husserl i trwający kryzys zachodniego rozumu. Przeł. Dorota Lachowska. W: Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne. Red. Zdzisław Krasnodębski, Klaus Nellen. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.
Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Arciszewska-TomczakK., & PavlenkoS. (2020). Słowo wstępne. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/8089

Katarzyna Arciszewska-Tomczak  katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
Svetlana Pavlenko 
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0002-7443-2856

Doktor, literaturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska i polska pierwszej połowy XIX oraz XX-XXI wieku, poetyka przestrzeni, teksty miejskie, imagologia, komparatystyka. Autorka monografiiRosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół, Gdańsk 2018. Publikowała artykuły naukowe m.in. w takich pracach zbiorowych Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. I (2016), O Gdańsku literackim 1945-2015 (2018), Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej (2018). 

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).