Wiosenny salon poetów: rewolucja w kategoriach magnum opus


Abstrakt

Przedmiotem badań są wiersze rosyjskich symbolistów, wydane w pierwszym obszernym porewolucyjnym zbiorze Wiosenny salon poetów (1918), a także te, które nie znalazły się w wymienionym tomie, ale zostały napisane wiosną 1917 roku, bezpośrednio po Rewolucji Lutowej. Uwaga autora artykułu skupiła się na jednej cesze charakterystycznej dla omawianych utworów: na alchemicznej symbolice i obrazowości, jaką przepełniona jest poezja tamtego okresu. Poeci, którzy w ciągu ostatnich lat głosili i przepowiadali mistyczną rewolucję, teraz biorą w niej udział poprzez twórcze misterium, są współpracownikami rewolucji, mistrzami tworzącymi magnum opus – zaklęcie rzeczywistości przy pomocy słowa.


Słowa kluczowe

poezja Srebrnego Wieku, symbolizm, rewolucja rosyjska, alchemia, magnum opus

Gippius, Zinayda Nikolayevna. “Sin’yaya kniga.” Gippius, Zinayda Nikolayevna. Sobraniye sochineniy v 15. tomakh. T. 8. Dnevniki: 1893–1919. Moskva: Russkaya kniga, 2003. 152-335 [Гиппиус, Зинаида Николаевна. „Синяя книга.” Гиппиус, Зинаида Николаевна. Собрание сочинений в 15. томах. Т. 8. Дневники: 1893-1919. Москва: Русская книга, 2003. 152-335].

Lavrov, Aleksandr Vasil’yevich. “Zhizn’ i poeziya Maksimilyana Voloshina.” Lavrov, Aleksandr Vasil’yevich. Russkiye simvolisty: etyudy i razyskaniya. Moskva: Progress-Pleyada, 2007. 233–283. [Лавров, Александр Васильевич. „Жизнь и поэзия Максимилиана Волошина.” Лавров, Александр Васильевич. Русские символисты: этюды и разыскания. Москва: Прогресс-Плеяда, 2007. 233–283].

Maier, Michael. “Ubegayushchaya Atalanta» [Майер, Михаэль. “Убегающая Аталанта”] <http://www.thelema.ru/library/mihael-mayer-ubegayushyaya-atalanta>.

Rabinovich, Vadim L’vovich. Alkhimiya kak fenomen srednevekovoy kul’tury. Moskva: Nauka, 1979 [Рабинович, Вадим Львович. Алхимия как феномен средневековой культуры. Москва: Наука, 1979].

Roob, Alexander. Alchemy and Mysticism. Köln: Taschen, 2014.

Vesenn’yy salon poetov. Moskva: Knigoizdatel’stvo “Zerna”, 1918 [Весенний салон поэтов. Москва: Книгоиздательство „Зерна”, 1918].

Voloshin, Maksimilyan Aleksandrovich. “Pis’mo k A.V. Gol’shteyn ot 17 iyuliya 1917.” Zvezda 1998, no. 4. 168–169 [Волошин, Максимилиан Александрович. „Письмо к А.В. Гольштейн от 17 июля 1917.” Звезда 1998, № 4. 168–169].

Voloshin, Maksimilyan Aleksandrovich. “Zametki 1917 goda.” [Волошин Максимилиан Александрович. “Заметки 1917 года.”] <http://az.lib.ru/w/woloshin_m_a/text_0320.shtml>.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-06


Borisova-YurkovskayaE. (2020). Wiosenny salon poetów: rewolucja w kategoriach magnum opus. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9139

Elena Borisova-Yurkovskaya  elenayurkowska@gmail.com
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1297-6812

Dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zainteresowania naukowe: zagadnienia metafizyczne w rosyjskiej filozofii, literaturze i sztuce Srebrnego Wieku, koncepcje podmiotu w filozofii XX i XXI wieku, filozofia feministyczna. Ważniejsze publikacje: Смерть как событие повседневности в творчестве А. Ремизова и В. Розанова, «Slavica Wratislaviensia” 2018, тк 167; Реконструкция моделей обращения в религиозном опыте Андрея Белого: metanoia и epistrophe, w: Я. Добешевский, Ст. Краевский, Я. Мах (red.), Познание и религия. Эпистемология религиозного опыта в русской и еврейской философской мысли ХХ века, red., Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2018; Философские основания мотива «вечного возвращения» в творчестве А. Блока, «Современные гуманитарные исследования», № 1 (80).

Kontakt:jurkowskaelena@gmail.com


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).