ROSJA: CZASY — LUDZIE — IDEE. ZAMIAST WSTĘPU


Abstrakt

Wstęp do bloku tematycznego "Rosja: czasy - ludzie - idee


Słowa kluczowe

Rosja; czasy; ludzie; idee

Darczewska, J???. Wojny pamięci”: historia, polityka i służby specjalne Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 20.
Pipes, Richard. Rosja bolszewików. Transl.. W. Jeżewski, W???. Warszawa: Magnum, 2013.
Smith, D???. Ostatnie dni rosyjskiej arystokracji. Transl. Musielak, S??. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014.
Fazil, Iskander. Poety i tsari. Moskva: Pravda, 1991 [Искандер, Фазиль. Поэты и цари. Москва: Правда, 1991].
Yurchak, A???. Eto było navsegda, poka ne konchilos’. Poslednee sovetskoe pokolenie. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 2014 [Юрчак, A???. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение, Новое литературное обозрение, Москва 2014].
Styczyński, M???. O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.
Frank, Semen. Sochineniya. Moskva: Pravda, 1990 [Франк, Семен. Сочинения, Правда, Москва 1990].
Pobierz

Opublikowane : 2020-09-30


BrzykcyJ., & ŻejmoB. (2020). ROSJA: CZASY — LUDZIE — IDEE. ZAMIAST WSTĘPU. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9976

Jolanta Brzykcy 
UMK Toruń  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9563-0723

Dr hab., prof. UMK, pracownik Katedry Literatur Słowiańskich UMK w Toruniu, badaczka poezji i ego-dokumentów I i II fali emigracji rosyjskiej. Ostatnie publikacje: Картины Прованса в твoрчестве Галины Кузнецoвой, „Slavia Orientalis” 2018, nr 4; Przedstawić nieprzedstawialne. „Przypowieści” Lwa Gomolickiego jako świadectwo Zagłady, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 2; Функция вещной детали в поэзии „первой волны” русского зарубежья, w: G. Ojcewicz (red.), Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii, Olsztyn 2019.


Bożena Żejmo  Bozena.Zejmo@umk.pl
UMK Toruń  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2850-6308

Dr hab., prof. UMK w Katedrze Filologii Słowiańskiej w Toruniu; rusycystka i bułgarystka, literaturoznawczyni. Zainteresowania badawcze: etyka i literatura, transgresje w literaturze i kulturze, twórczość Wsiewołoda Garszyna, pisarz i władza, trauma i pamięć. Monografie: Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej, Łódź 2000; „Ponad stan”. Motywy transgresyjne w twórczości Jordana Jowkowa, Toruń 2010; „Płaczący Ezop”. Życie i twórczość Wsiewołoda Garszyna, Toruń 2017.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).