Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanymAbstrakt

Abstract: Public opinion in the information society

Modern developed societies are referred to as information societies. In information societies in the forefront of the industry slip out the acquisition and exploitation of knowledge. Information and knowledge are the most valuable commodity, but also the most dangerous weapon. Virtual, to a large extent, the information society in the end had to take a position on democracy and politics collide with the concept of civil society.

The article attempts to characterize the direction of changes that taking place in modern societies in the field of mass media and the public opinion. Author refers to the increasing importance of media in the social, political and economic aspects of human life.

Key words: public opinion, information society, new media, Internet

Allport G.W.: Personality-A psychological interpretation. New York 1937.

Barber B.R.: Dżihad kontra McŚwiat. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2000.

Barber B.R.: Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age. Berkley 1984.

Bishop G.F., Olendick R.W., Tuchfarber A.J., Bennett S.E.: Pseudo-Opinions on Public Affairs. “Public Opinion Quarterly” 1980, No 44.

Boorstin D.J.: The Image Or What Happened to the American Dream. Harmonsworth 1963.

Castells M.: Galaktyka Internetu. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2003.

Castells M.: Społeczeństwo sieci. Przekł. i red. nauk. M. Marody. Warszawa 2010.

Ciborowski L.: Walka informacyjna. Toruń 1999.

Cwalina W.: Generacja Y-ponury mit czy obiecująca rzeczywistość. W: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Red. T. Zasępa. Częstochowa 2001.

Davis E.: TechGnoza, Mit, magia+mistycyzm w wieku informacji. Przeł. J. Kierul. Poznań 2002.

Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B.: Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1999.

Entman R.: Democracy without Citizens. New York 1989.

Feliksiak M.: Korzystanie z komputerów i Internetu. Komunikat z badań. BS/79/2010, CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, czerwiec 2010, http://eregion.wzp.pl/var/cms_files/obszary_wykresy/si/2011/korzystanie_z_komputerow_i_Internetu_CBOS.pdf (dostęp: 23.07.2011).

Gajda J.: Środki masowego przekazu w wychowaniu. Lublin 1988.

Garton L., Haythornthwaite C., Wellman B.: Studying Online Social Networks In: Doing Internet Research. Ed. S. Jones. Thousand Oaks 1999.

Giddens A.: The Third Way. The Reneval of Social Democracy. Cambridge 1998.

Gilarka K.: Państwo narodowe a globalizacja-dynamika powstawania nowego ładu. Toruń 2003.

Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków 1999.

Grossman L.: The Electronic Republic. New York 1995.

Habermas J.: The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge 1989.

Howard P.N.: The Lasting Impact of Digital Media on Civil Society. “Ejournal USA” 2010, No 15 (1).

Huntington S.: Political Order in Changing Societies. New Haven 1968.

Jonscher Ch.: Życie okablowane. Przeł. L. Niedzielski. Warszawa 2001.

Keane J.: Media a demokracja. Przeł. E. Petrajtis-O’Neill. Londyn 1992.

Krzysztofek K.: Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym. Wizje „Cyberdemokracji”. W: Droga do społeczeństwa informacyjnego. Red. J. Lubacz. Warszawa 1999.

Kunczik M.: Images of Nations and International Public Relations. Bonn 1992.

Kunert K.: Sondaże w mediach-prognoza czy kreacja?, http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/022006/04.html (dostęp: 25.07.2011).

Kuśmierski S.: Świadomość społeczna-opinia publiczna-propaganda. Warszawa 1987.

Levinson R., W. Link: Off Camera: Conversations with the Makers of Prime Time Television. New York 1986.

Łęski Z., Wieczorek Z.: Społeczeństwo wirtualne. W: Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Red. M. Sokołowski. Elbląg 2005.

Michalczyk S.: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. Toruń 2010.

Michalczyk S.: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Katowice 2008.

Mills Ch.W.: Elita władzy. Przeł. M. Maneli. Warszawa 1961.

Mojsiewicz Cz.: Rola opinii publicznej w polityce. Poznań 1999.

Naisbitt J.: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Przeł. P. Kwiatkowski. Poznań 1997.

Neuman R.W.: The Paradox of Mass politics, Knowledge and Opinion in the American Electorate. Cambridge 1986.

Popper K.: W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat. Przeł. A. Malinowski. Kraków 1997.

Porębski L.: Elektroniczne oblicze polityki. Kraków 2001.

Rivers W.L., Mathews C.: Etyka środków przekazu. Przeł. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska. Warszawa 1995.

Sitorski P.: Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej. Kraków 2002.

Sobczak J.: Dylematy społeczeństwa informacyjnego. W: Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku. Red. M. Sokołowski. Elbląg 2006.

Splichal S.: Javno mnenje. Ljubljana 1997.

Stoll C.: Krzemowe remedium. Garść rozważań na temat infostrady. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2000.

Strasburger D.: Walka informacyjna w wojnie asymetrycznej. W: Informacja w walce zbrojnej. Red. G. Nowacki. Warszawa 2002.

Sułek A.: Funkcje (i dysfunkcje) badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej. W: Rozumienie zmian społecznych. Red. E. Hałas. Lublin 2001.

Sułek A.: Funkcje badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej. W: Sondaż Polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych. Red. A. Sułek. Warszawa 2001.

Szwed R.: Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekście. „Kultura i Społeczeństwo” 2002, nr 3.

Szwed R.: Opinia publiczna i pseudoopinie. W: Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne. Red. R. Szwed. Lublin 2003.

Szwed R.: Sondaże w prasie. O pożytku z badań ilościowych w mediach, http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Sondaze_w_prasie.pdf (dostęp: 25.05.2011).

Virilio P.: The Vision Machine. Bloomington 1994.

Wenzel M.: Społeczeństwo informacyjne. W: Polska-Europa-Świat. Opinia publiczna w okresie integracji. Red. K. Zagórski, M. Strzeszewski. Warszawa 2005.

Zaller J.: Definicje opinii publicznej. W: Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Red. J. Szczupaczyński. Warszawa 1998.

Żebrowski A.: Społeczeństwo informacyjne-szanse i zagrożenia. W: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne. Red. M. Sokołowski. Toruń 2008.

Pobierz


WichuraJ. (1). Opinia publiczna w społeczeństwie zinformatyzowanym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5480

Jarosław Wichura  Redakcja_SPUS@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
magister, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).