O czasopiśmie

O czasopiśmie

 „Śląskie Studia Polonistyczne” to periodyk naukowy poświęcony literaturoznawczym i historycznoliterackim badaniom, a także krytyce, zwłaszcza literackiej, przy czym historię, teorię literatury oraz krytykę traktuje się jako ściśle powiązane z teoriami kultury i sztuki. Pismo wydawane jest w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, powstało w 2011 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i początkowo skupiało się przede wszystkim na badaniu praktyk literackich. Z czasem zakres artykułów przyjmowanych do pisma został rozszerzony o badania praktyk kulturowych i artystycznych; literatura i literaturoznawstwo pozostały jednak najważniejszymi obszarami zainteresowania.

Półrocznik „Śląskie Studia Polonistyczne” jest wydawany w otwartym dostępie (Open access). Publikujemy artykuły po polsku i angielsku.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zasadniczy profil pisma należałoby wiązać ze świadomością ponowoczesną, której najistotniejszym składnikiem jest porządek posttradycyjny. Zadaniem pisma jest stworzenie przestrzeni do debaty, w ramach której możliwe będzie przemyślenie przyszłości literatury i literaturoznawstwa, funkcjonujących w warunkach postmedialnych i postliterackich. Istotnym kontekstem badanych w czasopiśmie praktyk literackich/ artystycznych jest także zmiana dotychczasowych systemów i hierarchii sztuk, która doprowadziła do konieczności redefinicji tego, co uznajemy za literackie. Stąd ogólna perspektywa, stanowiąca o ideowej wymowie pisma, odnosi się do przekonań o sojuszu estetyczno-politycznym między praktyką badawczą a działaniami artystycznymi oraz krytycznoliterackim namysłem. Przedmiotem uwagi w piśmie były – do tej pory – takie zagadnienia, jak: krytyczne i literackie spory na przestrzeni wieków, figury ojcowskie w literaturze i sztuce, ekonomie literatury, refleksje metaliterackie związane z pragnieniem pisma, psychoanaliza i zmiana społeczna, piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, groznawstwo, inne życie historii w literaturze, materialność i nowoczesność, park jako metafora i przestrzeń, męskość i post-męskość. Podejmowane w piśmie zagadnienia nie odwołują się wprost do tytułowej „śląskości” – wpisują się raczej w „śląskość” ujmowaną jako mniejszościowe komponenty dominujących narracji.  Pismo ma więc ambicje przyglądania się problemom literaturoznawstwa, powstającym także na styku innych dyscyplin, z mniejszościowej, krytyczno-ukośnej perspektywy.  Wśród szczególnie interesujących dla nas zagadnień znajdują się dyskursy mniejszościowe, postkolonialne, biopolityczne, dyskursy dotyczące płci oraz pole styku szeroko rozumianej piśmienności i wizualności. 

 Działy

Główną część każdego kolejnego numeru „Śląskich Studiów Polonistycznych” stanowią dwa działy: zwarty tematycznie korpus tekstów, budujący podstawową część pisma: Rozprawy i artykuły oraz literackie pasmo Prezentacje. Zamieszczane w czasopiśmie artykuły koncentrują się na określonym problemie badawczym, literackich i kulturowych zjawiskach, prezentacji nowych metodologii badawczych, istotnych z punktu widzenia aktualnej wiedzy na temat języka, mediów, reprezentacji i relacyjnego usytuowania poszczególnych sztuk, przede wszystkim literackich, w świecie postpiśmiennym. Przedmiotem analiz, dokonywanych z nowej perspektywy badawczej, uwzględniającej zmienioną hierarchię sztuki i literatury, może stać się praktycznie każdy element społeczno-kulturowego universum. Dział Prezentacje – w którym zamieszczana jest zwykle krótka rozmowa ze współczesnym pisarzem/współczesną pisarką, a także szkice komentujące dorobek pisarski zaproszonych autorów oraz ich twórczość (najczęściej to krótki fragment powieści lub wiersze wybrane przez autora/autorkę) – stanowi wyraz przekonania zespołu redakcyjnego o konieczności łączenia konceptualno-teoretycznych badań z praktyką krytyczną i literacką artystycznością. Ponadto każdy tom (do 2019 roku) zawierał dział Omówienia i polemiki, w ramach którego dokonywano krytycznego oglądu najnowszych literaturoznawczych publikacji naukowych i eseistycznych. Integralną – choć nieobligatoryjną – część pisma stanowiły dwa moduły tematyczne, rejestrujące historyczne zjawiska i wydarzenia znacząco utrwalone na mapie polskiej polonistyki – Archiwalia i Kronika. 

Strona czasopisma: http://www.slaskiestudiapolonistyczne.us.edu.pl/

Złożenie tekstu do Redakcji "Śląskich Studiów Polonistycznych" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tego tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0)