ETYKA

Redakcja Śląskich Studiów Polonistycznych korzysta z procedur opracowanych przez Committee On Publication Ethicsdostępnych w języku polskim.

Etyka publikacji:

"Śląskie Studia Polonistyczne" przestrzegają zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011 (pobierz dokument PDF).

Redakcja stosuje procedury przeciwdziałania zjawiskom guest-authorship i ghostwriting (fikcyjne autorstwo i teksty zlecane osobom trzecim) i politykę antyplagiatową.  W przypadku wykrycia plagiatów, zjawisk guest-authorship i ghostwriting, fałszowania danych lub podwójnych publikacji, zespół redakcyjny „Śląskich Studiów Polonistycznych” żąda od Autorów/Autorek wyjaśnień i podejmuje odpowiednie kroki zgodnie z wytycznymi COPE. Aby zapobiec zjawisku ghostwrting (przypadki, w których osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie tekstu nie jest wymieniona jako autor) i guest-authorship wszyscy Autorzy są zobligowani do zadeklarowania, że zgłaszany do recenzji tekst jest oryginalnym efektem ich własnych badań. W przypadku prac wieloautorskich, Autorzy proszeni są o wymienienie wszystkich osób (szczególnie z wkładem autorskim) i instytucji („financial disclosure”), jak również ich procentowego wkładu w przygotowanie tekstu, jego koncepcji, metodologii i metodyki. Ponowna publikacja pracy w innym języku jest dopuszczalna, pod warunkiem pełnego i jednoznacznego ujawnienia jej oryginalnego źródła w oświadczeniu autorskim. W składanym oświadczeniu autorzy powinni ujawnić szczegółowe informacje o pracach powiązanych,  także w innym języku, oraz o podobnych pracach w języku podstawowym dla publikacji. 

Odpowiedzialność Redaktorów: 

Wyboru artykułu spośród nadesłanych dokonują redaktorzy czasopisma. Na sposób ich wartościowania nie mogą mieć wpływu: rasa, płeć, orientacja seksualna, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora/autorki. W przypadku wystąpienia sprzeczności interesów, osoba ich świadoma powinna uprzedzić inne osoby zaangażowane w proces recenzyjny i publikacyjny. Redaktorzy są zobowiązani do zachowania tajności procesu recenzyjnego. Redakcja ma prawo do wycofania artykułu, jeśli artykuł nie spełnia standardów rzetelności i wiarygodności badań; jeśli ma znamiona (auto)plagiatu lub został opublikowany w innym miejscu.

Zasady etyczne dla Autorów

Autorzy nadsyłają do „Śląskich Studiów Polonistycznych” oryginalne artykuły oparte na przeprowadzonych przez siebie badaniach, w których wymienieni powinni zostać wszyscy Autorzy, wraz z informacją o osobach i podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Artykuły powinny spełniać zasady rzetelnego cytowania i nie mogą być zgłoszone do redakcji innych czasopism. Teksty podlegają recenzji, a Autorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (dostępnego na stronach internetowych Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego) z ustosunkowaniem się do otrzymanej recenzji i wprowadzenia poprawek, jeśli zaakceptował uwagi recenzentów. Autorzy zobowiązani są do przestrzegania zasad etycznych, edytorskich i bibliograficznych, obowiązujących w czasopiśmie. Publikacja artykułu w "Śląskich Studiach Polonistycznych" pozwala na zachowanie praw autorskich. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia zespołowi redakcyjnemu wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań. W dalszym toku prac redakcyjnych Autor składa oświadczenie o dziele (dostępne na stronach internetowych Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego). W przypadku podejrzenia o plagiat lub ghost autorship Redakcja wszczyna procedurę antyplagiatową, gromadzi materiał dowodowy i prosi Autora o ustosunkowanie się do tego podejrzenia. Redakcja Śląskich Studiów Polonistycznych korzysta z procedur opracowanych przez Committee On Publication Ethics, dostępnych w języku polskim.

Zasady etyczne dla Recenzentów:

Wszystkie artykuły (z wyjątkiem fragmentów twórczości literackiej oraz wywiadów z działu Prezentacje) podlegają procesowi recenzji. Podczas oceny artykułu, Recenzent(ka) kieruje się zasadą bezstronności i jest zobowiązany(a) do tego, by poinformować redakcję o konflikcie interesów, którego będzie świadomy(a). Recenzent(ka) zobowiązany(a) jest do dostarczenia recenzji w uzgodnionym przez strony terminie i powiadomieniu o ewentualnych opóźnieniach. Gdy Recenzent(ka) podejrzewa Autora/Autorkę recenzowanego tekstu o potencjalny plagiat, niezwłocznie informuje o tym Redakcję.