Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").
  • Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.
  • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.
  • Wielkość czcionki wynosi 12 punktów; interlinia wynosi 1,5 wiersza; w tekście jest używana kursywa, a nie podkreślenie (poza hiperłączami); a wszystkie ilustracje i tabele zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości.
  • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Wytyczne dla Autorów, znajdującej się w części "O czasopiśmie".
  • Jeżeli składasz tekst do recenzowanej sekcji czasopisma, dokument, jaki przekazujesz pozbawiony jest wszelkich cech, które mogą Ciebie zidentyfikować jako Autora.


Zgłaszanie tekstów, proces recenzji i przygotowania do druku są bezpłatne.

Prosimy o nadsyłanie tekstów przygotowanych z zachowaniem poniższych zasad:
- objętość: nie większa niż 35 tys. znaków ze spacjami i przypisami (nie wliczając bibliografii  i streszczenia)
- układ tekstu: imię i nazwisko, afiliacja, numer ORCID, tytuł artykułu, streszczenie w języku polskim (wymagana objętość min. 1000 znaków), słowa kluczowe (5),
- edytor Word,
- czcionka: Times New Roman 12 pkt,
- interlinia – 1,5 wiersza,
- marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
- cytaty z literatury podmiotu wyodrębnione z tekstu głównego – czcionką 10pkt,
- cytaty z literatury przedmiotu – w tekście głównym, opatrzone cudzysłowem.

Prosimy o przygotowywanie bibliografii załącznikowej (uporządkowanej alfabetycznie) i przypisów wedle zasad stosowanych w systemie „harwardzkim”, w tym w bibliografii: rozwijanie inicjałów imion (autorów, redaktorów, tłumaczy) w opisie bibliograficznym, podawanie nazw wydawców publikacji.

Przykładowe opisy pozycji w bibliografii:
KŁOSIŃSKI Michał, 2017: Zamieszkując wirtualne światy. „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 1 (9).
MATERSKA Katarzyna, 2007a: Człowiek a informacja. Wybrane aspekty zachowań informacyjnych. W: Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku. Red. Jan LEOŃCZUK. Białystok: Książnica Podlaska.
MATERSKA Katarzyna, 2007b: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
NYCZ Ryszard, 2001: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: UNIVERSITAS.
RUSINEK Wojciech, 2012: Bajka o człowieku, który nigdy nie czytał kryminału. „artPapier”, nr 203. http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=154&artykul=3316 [dostęp: 28.01.2015].

Przykładowe przypisy:
(NYCZ, 2001, s. 28)
Jak pisze Katarzyna MATERSKA (2007b, s. 52) ...

Po otrzymaniu recenzji autorki i autorzy proszeni są o odniesienie się do uwag recenzentów.