CFP: Literatura jak się patrzy (2023, nr 2)

2023-01-10

W kolejnym numerze Śląskich Studiów Polonistycznych chcemy zapytać o charakter i wartość związków/relacji zachodzących między mediami artystycznymi: piśmienno-językowymi oraz graficzno-wizualnymi. Interesują nas powstające w wyniku tej współpracy materializacje: książka artystyczna, fototeksty, eseje mieszane, hybrydy graficzno-językowe, montaże, kolaże, asamblaże, poezja wizualna, poezja konkretna, formy asemic writing oraz eksponujące wizualność literackie praktyki cyfrowe, formy wideo, działania performatywne i inne praktyki intermedialne; a także ich różne interpretacje umocowane w określonych szkołach badawczych: semiotycznej, fenomenologicznej, antropologicznej, studiach nad obrazem, socjologii wizualnej, krytyce afektywnej etc.

Sądzimy, że przemiany, które charakteryzują kulturę wizualną szczególnie warto obserwować, przyglądając się relacjom między mediami artystycznymi. Doceniając dyskusje zorientowane na refleksję nad ikonicznością języka (jak w przypadku poezji konkretnej, ujmowanej w perspektywie semiotycznej) lub obrazowością literatury (jak w przypadku ekfraz, opisów czy przekładu intersemiotycznego, czytanych zgodnie z retorycznymi regułami), chcielibyśmy zaproponować szczególnie perspektywę, obywającą się bez językowych modeli jako dominujących (m.in. prace W.J.T. Mitchella, Gottfrieda Boehma, Lamberta Wiesinga, Nicholasa Mirzoeffa). Jak na razie, wydaje się, że więcej zmian przyniósł ten zwrot obrazom (w wyniku czego uwolnione zostały one od porządku językowego i retorycznego) niż przemyśleniu literatury (zjawisk werbalno-piśmiennych) w horyzoncie transmedialnym. Dzięki koncepcjom sformułowanym m.in. w ramach badań kulturowych, wizualnych, dekonstrukcji Jacquesa Derridy język przestał być uznawany za system prymarny. Zmieniona rola literatury i jej znakowo-językowych dominant w kulturze wizualnej może okazać się ciekawym punktem wyjścia dla analiz i komentarzy hybrydowych projektów artystycznych.

Przemiany te zauważamy mniej więcej od lat 90., dlatego też najbardziej zależy nam na rozważaniach dotyczących obiektów powstających od przełomu XX i XXI wieku. Jesteśmy jednak także ciekawi tradycji awangardowych i neoawangardowych, czytanych z post-literackich perspektyw, w ramach których język (i literatura) nie stanowią mediów „prowadzących”, ale współtworzących dany obiekt z innymi mediami. 

Na artykuły czekamy do 31 maja 2023 roku.
Prosimy o przesyłanie propozycji tekstów wraz z abstraktami do 30 marca 2023 roku na adres mailowy redakcji: slaskiestudiapolonistyczne@us.edu.pl
Język artykułów: polski lub angielski
Wytyczne redakcyjne: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/about/submissions