Michela Foucault powrót do historii ([i] literatury)Abstrakt

The article is devoted to the functioning of the notion of „history” in Michel Foucault’s methodological project. The subject of interest is the author of Discipline and Punish as a theoretician of the historiography, literature and textual self-creation. In other words, the article discusses Foucault’s three projects: 1) a revision of history as a research subject – from understanding it in categories of continuity and identity to perceiving it in categories of non-continuity and differences, 2) interpretative and inter-textual literature – and its history of the same type, 3) „the aesthetization of existence”.


Bielecki Marian. 2010. Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Butler Judith. 2006. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York-London: Routledge.

Deleuze Gilles. 2004. Foucault, pł. Michał Gusin. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Deleuze Gilles. 2007. Negocjacje 1972–1990, pł. Michał Herer. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Descombes Vincent. 1997. To Samo i Inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978), pł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Spacja.

During Simon. 2004. Foucault and Literature. Towards a Genealogy of Writing. London-New York: Modern Humanities Research Association.

Eribon Dider. 2005. Michel Foucault. Biografia, pł. Jacek Levin. Warszawa: KR.

Ewald FranÇois, Foucault Michel. 1988. „Troska o prawdę”, pł. Krystyna Żabicka. Colloquia Communia 1-3.

Foucault Michel. 1977. Archeologia wiedzy, pł. Andzej Siemek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Foucault Michel. 1988. „Gry władzy”, pł. Tadeusz Komendant. Literatura na Świecie 6.

Foucault Michel. 1988. „Nietzsche, Freud, Marks”, pł. Krzysztof Matuszewski. Literatura na Świecie 6: 252-262.

Foucault Michel. 1999. Narodziny kliniki, pł. Paweł Pieniążek. Warszawa: KR.

Foucault Michel. 1999. Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, pł. Bogdan Banasiak. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.

Foucault Michel. 2000. Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism, pł. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault Michel. 2001. Raymond Roussel, pł. Grzegorz Wilczyński. Warszawa: KR.

Foucault Michel. 2002. Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, pł. Michał Kozłowski. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Foucault Michel. 2005. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, pł. Tadeusz Komendant. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Halperin David. 1997. Saint Foucault. Towards a Gay Hagiografy. New York-Oxford: Oxford Paperbacks.

Hoy David, red. 1996. Foucault: A Critical Reader. Oxford-Cambridge: Blackwell.

Jay Martin. 1998. Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault. W: „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”. Michel Foucault dzisiaj, red. Marek Kwiek. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komendant Tadeusz. 1994. Władze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie. Warszawa: Spacja.

Lemert Charles, Gillan Garth. 1999. Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, pł. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Martin B. 1988. Feminism, Criticism, and Foucault. W Feminism & Foucault. Reflections on Resistance. Boston: Diamond and L. Quinby.

McNay Lois. 1993. Foucault and Feminism. Power, Gender and the Self. Boston: Northeastern.

Nehamas Alexander. 2008. The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foucault. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.

Poster Mark. 1994. Critical Theory and Poststructuralism. In Search of a Context. Ithaca-London: University of Wisconsin Press.

Rabinow Paul, red. 1984. The Foucault Reader. New York: Pantheon Books.

Rorty Richard. 1996. Przygodność, ironia i solidarność, pł. Wacław Jan Popowski. Warszawa: W.A.B.

Sheridan Alan. 1980. Michel Foucault. The Will to Truth. London-New York: Routledge.

Shusterman Richard. 2007. Somatoestetyka a troska o siebie; przypadek Foucaulta, pł. Wojciech Małecki. W O sztuce i życiu. Od poetyki hip‑hopu do filozofii somatycznej, red. Wojciech Małecki. Wrocław: Atla 2.

Spargo Tamsin. 2000. Foucault and Queer Theory. Cambridge: Icon Books Ltd.

Veyne Paul. 1998. „Ostatni Foucault i jego moralność”, pł. Tadeusz Komendant. Literatura na Świecie 6.

Veyne Paul. 2007. Foucault rewolucjonizuje historię, pł. Tomasz Falkowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

White Hayden. 2000. Dyskurs Foucaulta: historiografia antyhumanizmu. W Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


BieleckiM. (2011). Michela Foucault powrót do historii ([i] literatury). Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 7-33. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3218

Marian Bielecki 
Uniwersytet Wrocławski  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).