Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie:Kraszewski, Jeske-Choiński, SienkiewiczAbstrakt

The article contrasts three novels of the end of the 19th century concerning Ancient Rome confronted with the birth of Christianity. Works by Kraszewski, Sienkiewicz, and Jeske-Choiński allow the author to explain the reasons of dealing with the issues in question (among others experienced crisis or the close of modern culture).


Bujnicki Tadeusz. 1999. „Rzym za Nerona” Kraszewskiego a „Quo vadis” Sienkiewicza (studium porównawcze). W Światopogląd i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Bursztyńska Halina. 1977. Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ludorowski Lech. 1999. Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” jako epopeja chrześcijańska. W Wizjoner przeszłości. Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Micińska Magdalena. 1995. Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890–1914). Wrocław: Leopoldinum.

Olszewska Maria. 2006. Teodora Jeske‑Choińskiego koncepcja idealnego państwa. W Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. Ewa Ihnatowicz, Ewa Paczoska. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Weiss Tomasz. 1969. Teodor Jeske‑Choiński. W Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4: Literatura polska pozytywizmu i naturalizmu T. 3, red. Joanna Kulczycka-Saloni. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Żabski Tadeusz. 2002. Wstęp. W Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, Henryk Sienkiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


WietechaA. (2011). Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie:Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 53-62. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3221

Anna Wietecha 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).