"Kuchenne schody" Emila Zoli. Historia obyczajowości po wielkich przewrotachAbstrakt

The very text, the formal basis of which constitutes the analysis of Kuchenne schody, the tenth volume of a big novel cycle by Rougon.Macquart constitutes an attempt to multiply Emil Zola and present one more dimension of the very author and his work; no longer denied dignity and faith of spoil painter and naturalist eliminated by theoreticians, but a piercing diagnostician in a generation contemporary to him deciphering correctly reflections of decadence. This time, decadence is not marked aristocracy, as one may presume, but middle class and bourgeois in the most bourgeois version. In Zolafs works former heroes of resolution suddenly transform into immoralists avid for the consumption in whom a feverish pursuit of pleasures is merely a form of concealing satiety and spiritual exhaustion of characters.


Kowzan Tadeusz. 1962. Wstęp. W Wieczory medańskie, Emil Zola. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kulczycka‑Saloni Janina. 1974. Literatura polska lat 1876–1902 a inspiracja Emila Zoli. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sienkiewicz Henryk. 1951. O naturalizmie w powieści. W Szkice literackie. T. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Suwała Halina. 1968. Emil Zola. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szweykowski Zygmunt. 1967. Pierwszy etap walki o naturalizm w Polsce. W Nie tylko o Prusie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


Rozpłochowska-BoniatowskaA. (2011). "Kuchenne schody" Emila Zoli. Historia obyczajowości po wielkich przewrotach. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 63-70. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3222

Agnieszka Rozpłochowska-Boniatowska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).