Historia na sprzedaż w "Boskim Juliuszu" i "Nazo poecie" Jacka BocheńskiegoAbstrakt

The subject of the article is a mechanism of popularising historical knowledge, that is, a situation in which the past becomes the good while the receivers the „consumers of the history”. The subject of interpretation illustrating the problem are the novels Boski Juliusz (1961) and Nazo poeta (1969) by Jacek Bocheński. In the first text, the narrator-antiquarian, in the second, the narrator-master of ceremony, tell the ancient story, giving it an attractive form of antiquarian’s records and stage productions. In both cases, narration takes place in space which is commercial in nature that is why the products created in it, an antiquarian and master of ceremony narration, also become the market aim. Thus, narrators take on the function of trade intermediary offering customers the knowledge about the past. As intermediaries, they bring knowledge about historical facts within the history understood as a university discipline into the area of a colloquial historical awareness.


Bauman Zygmunt. 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!

Berthold Margot. 1980. Historia teatru, pł. Danuta Żmij-Zielińska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Certeau Michel de. 1973. „Tworzenie historii”, pł. Halina Bortnowska. Znak 11-12.

Certeau Michel de. 2001. „Pismo historii”, pł. Krzysztof Jarosz. Er(r)go 3.

Domańska Ewa. 2005. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wydawnictwo Poznańskie.

Domańska Ewa. 2006. Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce. Wydawnictwo Poznańskie.

Gumbrecht Hans Ulrich. 2002. Użyteczność historii (uobecnienie i odkupienie), pł. Ewa Domańska. W Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. Ewa Domańska. Wydawnictwo Poznańskie.

Janion Maria. 1996. Beethoven i Casino de Paris. W „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa: Sic!

Joly M.-H., T. Compère‑Morel, red. 1998. Des musées d’histoire pour ľavenir. Paris.

Kłoskowska Antonina. 1983. Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Le Goff Jacques. 2007. Historia i pamięć, pł. Anna Gronowska, Joanna Stryjczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Matthews Rupert. 2007. Rzym mroczny, ponury i krwawy, pł. Katarzyna Ciarcińska. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Nietzsche Friedrich. 1923. Pożyteczność i szkodliwość historyi dla życia, pł. Leopold Staff. W Niewczesne rozważania. Warszawa.

Pomian Krzysztof. 2006. Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

White Hayden. 2000. Fabularyzacja historyczna a problem prawdy, pł. Ewa Domańska. W Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


KonończukE. (2011). Historia na sprzedaż w "Boskim Juliuszu" i "Nazo poecie" Jacka Bocheńskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 71-83. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3223

Elżbieta Konończuk 
Uniwersytet w Białymstoku  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).