Teologiczne podstawy wizji historii w poezji Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoAbstrakt

The image of God in ***[„Śnieg jak wieko żelazne”…] by Krzysztof Kamil Baczyński may become not only a key to the poem interpretation, but also a starting point for considerations concerning the poet’s perception of history. Theological aspects are tightly connected with historio-philosophical ones whereas the image of God reflects the changes taking place in the subject of the poem as it recognizes the sense of the history. A diagnosis concerning the history of the world, formulated in the poem, is the result of the image of God in which Christian, Judaic and mythological elements have been combined. The very measures give an insight into an effort taken in order to search for the sense of the history at the time of extermination. At the same time, however, one can notice „self-therapeutic” actions , the subject of the text finds the world’s Logos. Also, poet’s poetical imagination, contaminated with cruelty and evil, gets restored.


Bachelard Gaston. 1975. Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, pł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Błoński Jan. 1981. Pamięci anioła. W Romans z tekstem. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Eliade Mircea. 1999. Sacrum i profanum. O istocie religijności, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Nawarecka Lucyna. 2004. Granica świata i świat jako granica w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego. W Granica w literaturze. Tekst – świat – egzystencja, red. Stefan Zabierowski, Leszek Zwierzyński Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Opacki Ireneusz. 1995. „Ewangelija” i „nieszczęście”. W „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów. Katowice: Para.

Stabro Stanisław. 1992. Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Chotomów: Verba.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


BaranJ. (2011). Teologiczne podstawy wizji historii w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 97-109. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3225

Justyna Baran 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).