Fotografie z pamięci. O powrotach w przeszłość w poezji Julii HartwigAbstrakt

The author of the article reflects on the category of memory in poetry by Julia Hartwig who constitutes the identity of the lyrical subject through a constant reference to the past. The motive of eyesight and photography, as noticed in frames, overlaps with the idea of repetition, being memory’s work against emptiness. The reality of the history, uncovered and turned inside out by a poetical „I”, combines with a dreamy vision and sub-consciousness many times. The role of memory turns out to be two-fold; a destructive and sense-illuminating one, including the element of distance and sublime. Distance in the light of memory demythologizes it, exposing „infidelity” in the light of what it has been entrusted with. Miłosz’s conception of testimony as a proof of existence appears important for considerations on memory in poetry by Hartwig. When confronted with a desire to retain things in a whole image, the awareness of emptying memory is consolidated by a dramatic nature of the attitude visible in works by the author of Czułość.


Buczyńska‑Garewicz Hanna. 2003. Metafizyczne rozważania o czasie. Kraków: Universitas.

Carpenter Bogdana. 2004. „Wymiar etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza”. Teksty Drugie 6.

Dakowicz Przemysław. 2004. „Zobaczeni. Julii Hartwig spotkania ze zmarłymi”. Topos 3-4.

Eliot Thomas Stearns. 1998. Kto to jest klasyk i inne eseje, pł. Magdalena Heydel. Kraków: Znak.

Głowacka‑Kaczanowska Izabela. 2006. Natura jako determinant podmiotowości w utworach Czesława Miłosza. W Podmiot i tekst w literaturze XX wieku, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz. Warszawa: Elipsa.

Kuczkowski Krzysztof. 2004. „Co to jest poezja”. Topos 3-4.

Nora Pierre. 2001. „Czas pamięci”, pł. Wiktor Dłuski. Res Publica Nowa 7.

Zaleski Marek. 2004. Formy pamięci. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Zaleski Marek. 2005. Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Zarębianka Zofia. 2004. „Czas przeszły – na chwilę nieutracony. O poezji Julii Hartwig”. Topos 3-4.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


FlakowiczM. (2011). Fotografie z pamięci. O powrotach w przeszłość w poezji Julii Hartwig. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 111-119. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3226

Marta Flakowicz 
Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).