Kontrfaktyczne symulacje przyszłościAbstrakt

Slavoj Žižek in one of his books (In Defense of Lost Causes) suggests thinking over the conception of „the time of project” by Jean-Pierre Dupuy as a future project of the left wing. For the French, „the time of Project” is „the time of a closed measurement between the past and the future, the future is a resultative product of our actions from the past, the way we act is defined by our anticipation of the future and reaction to this anticipation”. Thus, it goes about introducing a new (non-linear) notion of time, which, as the only one, can help us face a global (whether it be an ecological or cosmic) disaster. Such a perspective must raise doubts, especially in the context of remarks made by Carl Marx himself on the one hand, developed in All That Is Solid Melts Into Air by Marshall Berman, and on the other, in the light of the newest models delivered by contemporary science which assume that knowledge or the assumption itself in relation to the future changes of our way of thinking about it, and, even more, the future as such.


Barrow John. 2005. Kres możliwości? Granice poznania i poznawanie granic, pł. Hanna Turczyn-Zalewska. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Barrow John. 2008. Księga nieskończoności. Krótki przewodnik po tym, co nieograniczone, ponadczasowe i bez końca, pł. Tomasz Krzysztoń. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Berman Marshall. 2006. Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu, pł. Marcin Szuster. Kraków: Universitas.

MacKay Donald. 1974. The Clockwork Image. London: Inter-Varsity Press.

Marks Karol, Fryderyk Engels. 2007. Manifest komunistyczny, pł. W. Koszyc. Warszawa.

Thompson Richard. 2004. Maja. Świat jako rzeczywistość wirtualna, pł. Iwona Szuwalska. Wrocław: Patra.

Žižek Slavoj. 2008. W obronie przegranych spraw, pł. Julian Kutyła. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


MarcelaM. (2011). Kontrfaktyczne symulacje przyszłości. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 155-164. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3229

Mikołaj Marcela 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).