„Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publicznaAbstrakt

The article is devoted to a discussion of the works by Darek Foks in the context of an aesthetic change in poetry these days. The very change is presented on the basis of the comparison of a poetical book by Foks Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka with Niskie pobudki by Marcin Świetlicki. In poetry by Świetlicki the issue of the politicality of poetry is defined by a gesture of a radical division of the world into an allienated and external public sphere as well as a private sphere giving rest and the feeling of independence. The poetry by Foks, on the other hand, does not believe the possibility of separating the two orders and criticizes a public order by means of a radical internalization.


Dybel Paweł, Szymon Wróbel. 2008. Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Dziamski Grzegorz. 2010. Radykalizacja demokracji: sztuka w sferze publicznej. W Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej, red. Dorota Koczanowicz, Mateusz Skrzeczkowski. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Habermas Jurgen. 2008. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, pł. Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stokfiszewski Igor. 2009. Zwrot polityczny. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Śliwiński Piotr. 2002. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Kraków: Znak.

Śliwiński Piotr. 2007. Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Taborska Halina. 1996. Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Życie.

Taborska Halina. 2010. Obiekty artystyczne w przestrzeni publicznej. W Między estetyzacją a emancypacją. Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej, red. Dorota Koczanowicz, Mateusz Skrzeczkowski. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


KałużaA. (2011). „Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publiczna. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 167-178. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3230

Anna Kałuża 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).