Heliodor – Rubinkowski – Twardowski. Trzy „romanse” wobec ciała i seksualności



Abstrakt

The author suspiciously analyses the work by Paweł Bohuszewicz on the Polish Baroque romance. She brings the narratological method closer, yet presents a series of doubts and objections against the means of using „fashionable” contemporary humanist works in the work in question. References to Baudrillard’s conception seem unconvincing. Equally unsuccessful was the usage of Foucault’s knowledge about body in Baroque works since their main qualities are more accurately defined by the context of Ignatian or Teresian corporality. One should also question the genological findings achieved by Bohuszewicz, whose conception of literary genres is a combination of old arrangements with too modern ideas, as a result of which still binding conceptions by Opacki and others were not taken into consideration.


Arystoteles. 1988. Retoryka. Poetyka, pł. Henryk Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Augustyn św. 1987. Wyznania, pł. Zygmunt Kubiak. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Barth John. 1982. „Postmodernizm: literatura odnowy”, pł. J. Wiśniewski. Literatura na Świecie 5-6.

Barthes Roland. 1996. Sade, Fourier, Loyola, pł. Renata Lis. Warszawa: KR.

Baudrillard Jean. 2005 Symulakry i symulacja, pł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!

Cioran Emile. 2003. Święci i łzy, pł. Ireneusz Kania. Warszawa: KR.

Hamon Philippe. 1983. „Ograniczenia dyskursu realistycznego”, pł. Z. Jamrozik. Pamiętnik Literacki.

Jaroszewicz F. 1893. Matka Świętych Polska albo Żywoty Świętych. Poznań.

Loyola Ignacy. 2002. Ćwiczenia duchowne, pł. J. Ożóg. Kraków: WAM.

Markowski Michał Paweł. 2009. „Inne światy, inne prawdy”. Znak 10.

Micińska Magdalena. 2008. Inteligencja na rozdrożach 1864–1918. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Opacki Ireneusz. 1987. Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji. W Problemy teorii literatury, red. Henryk Markiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pawelec Dariusz. 1994. „Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?”. Teksty Drugie 5-6.

Sarbiewski Maciej Kazimierz. 1954. O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Teresa od Jezusa, św. 1997. Księga życia. W Dzieła. T. 1, pł. H. P. Kosowski. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Pobierz

Opublikowane : 2011-12-28


SłomakI. (2011). Heliodor – Rubinkowski – Twardowski. Trzy „romanse” wobec ciała i seksualności. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 237-244. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3235

Iwona Słomak 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska



Copyright (c) 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).