Ucieczka z więzienia fantazjiAbstrakt

The author of the article persuades us that the slogan of ideology is no longer “They do not know what they do, and, hence, they do it”, but, following Peter Sloterdijk, “They know what they do very well, and, yet, they still do it”. The article is an attempt to derive political consequences from this belief, namely, the ones having ambition to determine a direction of a collective life. In his article, following psychoanalytical intuitions, the author wonders how it is possible that even a full awareness of manipulation being made does not protect the subject from behaving in a way imposed on by the system. In this context, what becomes useful for the author is the analysis of the role of fantasy-fetish included in works by Slavoj Žižek. It is him who does not only describe the mechanisms of postmodern ideology, but also proposes a psychoanalytical remedy referred to as an act.


Jameson Fredric. 2000. Introduction / Prospectus: To reconsider the relationship of Marxism to Utopian thought. W The Jameson reader, red. Michael Hardt, Kathi Weeks. Oxford: Wiley-Blackwell.

Sloterdijk Peter. 2008. Krytyka cynicznego rozumu, pł. Piotr Dehnel. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Žižek Slavoj. 1999. The ticklish subject. The absent centre of political ontology. London-New York: Verso.

Žižek Slavoj. 2001. Wzniosły obiekt ideologii, pł. Joanna Bator, Paweł Dybel. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Žižek Slavoj. 2006. Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, pł. Julian Kutyła. Kraków: Ha!art.

Žižek Slavoj. 2008. O wierze, pł. Bogdan Baran. Warszawa: Aletheia.

Žižek Slavoj. 2009. Kruchy absolut. Czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, pł. Maciej. Kropiwnicki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


KuźniarzB. (2013). Ucieczka z więzienia fantazji. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 17-28. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3276

Bartosz Kuźniarz 
Uniwersytet w Białymstoku  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).