Psychoza jako ekstensywny wymiar ideologiiAbstrakt

In this short dissertation, the author makes an attempt to answer the question of the usefulness of psychoanalysis in the field of a political practice, beginning with Freudian analysis of group psychology and Lacanian concept of paranoia. The central point, around which interpretation revolves, is the moment of the flag collapse described in Henryk Sienkiewicz’s novel. It is possible to reveal what is called psychotic crisis and the nature of social order based on the concept of empty meaning, thanks to the precision of the plot. In this context, psychoanalysis eliminates its instrumental use in all possible political practices. Since, it’s impossible to support a project which, as a project itself, is a source of all problems.


Dybel Paweł. 2006. Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. Kraków: Universitas.

Fink Bruce. 1999. Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej, pł. Łukasz Mokrosiński. Warszawa: Wydawnictwo Andrzej Żórawski.

Freud Sigmund. 2001. Histeria i lęk, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 2009. Psychologia zbiorowości i analiza „ja”. W Pisma społeczne, pł. Robert Reszke, 51-120. Warszawa: KR.

Koziołek Ryszard. 2010. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lacan Jacques. 2014. Seminarium III: psychozy, pł. Jacek Waga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mouffe Chantal. 2008. Polityka i polityczność. W Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, pł. Joanna Erbel. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sławek Tadeusz. 1995. „Saturniczy pątnik. Robert Burton i jego Anatomia melancholii”. Literatura na Świecie 3.

Žižek Slavoj. 2011. Carl Schmitt w czasach postpolityki, pł. Piotr Płucienniczak. W Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. Chantal Mouffe. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


MężykD. (2013). Psychoza jako ekstensywny wymiar ideologii. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 29-38. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3277

Dariusz Mężyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).