Queerowanie Freuda, queerowanie Lacana? O queerowo-psychoanalitycznych użytkach i nieużytkachAbstrakt

The article focuses on different attitudes towards psychoanalysis within the frames of queer theory. Is psychoanalysis conservative power serving stabilisation of social order or has it subversive potentiality which goes hand in hand with queer politics? How Judith Butler, Leo Bersani, Lee Edelman, Didier Eribon and other queer theorists use psychoanalytical tools in their writings? What are the similarities between Lacanian psychoanalysis and Foucauldian “history of sexuality” understood as the starting point of queer theory? Are psychoanalytic ideas rooted in given social conditions (as Oedipus complex) useful in describing queer reformulations of relationships and social conditions which “produced” psychoanalysis? The author tries to answer abovementioned questions but the answers are always partial and unsatisfactory as the relation between queer theory and psychoanalysis is tortous and sophisticated: queer thinking can cut psychoanalysis off (as Didier Eribon proposes) but it can be psychoanalytically motivated as well (as in Lee Edelman's theoretical proposals).


Abelove Henry. 1993. Freud, male homosexuality and the Americans. W The lesbian and gay studies reader, red. Henry Abelove, Michele Aina Barale, David M. Halperin. Routledge.

Bersani Leo. 1995. Homos. Cambridge.

Bersani Leo. 2009. Fr-oucault and the end of sex. W Is the rectum a grave and other essays, 3-30. University of Chicago Press Books.

Bersani Leo. 2009. Is the rectum a grave. W Is the rectum a grave and other essays, 3-30. University of Chicago Press Books.

Butler Judith. 2008. Uwikłani w płeć, pł. Karolina Krasucka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Butler Judith. 2010. Żądanie Antygony. Rodzina między życiem a śmiercią, pł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dean Tim, Christopher Lane, red. 2001. Homosexuality and psychoanalysis. University Of Chicago Press.

Dean Tim. 2003. Lacan and Queer Theory. W The Cambrige companion to Lacan, red. Jean-Michel Rabaté, 238-251. Cambridge.

Edelman Lee. 2004. No future. Queer theory and the death drive. London: Duke University Press Books.

Eribon Didier. 2006. Échapper à la psychanalyse. Paris: Léo Scheer.

Foucault Michel. 2000. Historia seksualności, pł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Czytelnik.

Lauretis Teresa. 1994. The practice of love: Lesbian sexuality and perverse desire. Bloomington: Indiana University Press.

Lévy R. 2000. „Pax: heureux dans un monde enfin bien réel”. La Clinique Lacanienne 4.

Sedgwick Eve Kosofsky. 1990. Epistemology of the Closet. Los Angeles: University of California Press.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


ŚmiejaW. (2013). Queerowanie Freuda, queerowanie Lacana? O queerowo-psychoanalitycznych użytkach i nieużytkach. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 115-127. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3282

Wojciech Śmieja 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).