Metropolia Ducha, Metropolia Ciała: Przyszłość Śląska a Ekonomia MocyAbstrakt

The author, assuming that identity is not given, but just a matter of construction, asks for the possibility of shaping a Silesian identity in a more or less free way. At the same time, he underlines the fact that politics based on identity exclusively, leads nowhere (for example to aggressive nationalism). The author sees an alternative in a polyphonic identity, referring to Michail Bachtin’s idea of multi-voicing. Based on this type of a political inclusivism where there is no place for the excluded (because everyone is an indispensable part of the system), the author postulates creating a beyond-local structure, notably a Silesian Metropoly. The article analyses the reason and conditions of the (im)possibility of its creation.


Bachtin Michał. 1970. Problemy poetyki Dostojewskiego, pł. Natalia Modzelewska. Warszawa: PIW.

Jünger Ernst. 2010. Robotnik. Panowanie i Forma Bytu, pł. Wojciech Kunicki. Warszawa: PWN.

Latour Bruno. 2011. Nigdy nie byliśmy nowocześni, pł. Maciej Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Nawratek Krzysztof. 2012. Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Schmitt Carl. 2006. The nomos of the earth in the international law of the Jus Publicum Europaeum. New York: Telos Press Publishing.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


NawratekK. (2013). Metropolia Ducha, Metropolia Ciała: Przyszłość Śląska a Ekonomia Mocy. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 145-152. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3284

Krzysztof Nawratek 
University of Plymouth  Wielka BrytaniaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).