Dialektyka neutralnościAbstrakt

The author makes an attempt to work out a model of reading works by Krzysztof Siwczyk, one of the most interesting poets last years. On the one hand, the author of Koncentrat seems to be immersed in radical modernist discourses (e.g. numerous references to Maurice Blanchot’s writing) and, on the other, Siwczyk writes in the world right after “closing” and fulfilling all possible modern narrations. According to the author of the article, the poet proposes a special vision of poetry as discourse and metatheory, and unique, as well as consciously introduced rhetoric of writing as catastrophe of sense, representation, thought and image on the map of the Polish poetry. All these elements create a rich and complex dialectics of neutrality in which a post-historical time is tightly related to the experience of a momentary taking over the world by language.


Abraham Nicolas, Maria Torok. 1978. L`ecorce et le nouyau. Paris: Flammarion.

Agamben Giorgio. 2006. Autor jako gest. W Profanacje, pł. Mateusz Kwaterko. Warszawa: PIW.

Bartczak Kacper. 2009. Krzysztof Siwczyk: byt i niebyt polskiego poety pooświeceniowego. W Świat nie scalony. Wrocław: Biuro Literackie.

Blanchot Maurice. 1955. L`espace littéraire. Paris: Folio.

Blanchot Maurice. 1959. Le livre à venir. Paris: Gallimard.

Blanchot Maurice. 1980. L`écriture du désastre. Paris: Gallimard.

Blanchot Maurice. 1983. Après coup précédé par Le ressassement eternel. Paris: Editions de Minuit.

Kałuża Anna. 2011. HOLO: architektura, kreacja i mity. W Gdzie indziej jest teraz, Krzysztof Siwczyk. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


MomroJ. (2013). Dialektyka neutralności. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 185-196. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3287

Jakub Momro 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  PolskaCopyright (c) 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).