Powódź – wilgotne zabija suche. Klęska męskości w Drachu Szczepana Twardocha

Paulina Imiela
https://orcid.org/0000-0003-2081-4610

Abstrakt

In the article the author presents her interpretation of corporeality in Szczepan Twardoch’s books. She performs her analysis of male body’s image by emphasizing the opposition between biology-based disruptions of social constructs and machine-like process yielding the projection of a perfect soldier. What was indicated by the author is the influence of German authors on Twardoch’s novels, particularly Klaus Theweleit’s works. The analysis focuses on Josef Magnor, the main character of Twardoch’s Drach, serving as a figure of defeat in the context of variegated social relations, most of all relating to masculinity. The key to understand the failure of masculinity in Twardoch’s works seems to be the opposition: the dry – the wet, which facilitates transferring of considerations on war symbols directly into interpretation of Polish recent literature.


Słowa kluczowe

masculinity; body; First World War

Bourdieu Pierre, 2004: Męska dominacja. Przeł. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu Pierre, 2005: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przeł. Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus, 2011: Piaskun. Przeł. Antoni Lange. [online:] http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/powiesci-fantastyczne-piaskun.html [20.12.2019].

Jakubowska Honorata, 2009: Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Kuczyński Janusz, 1967: Zmierzch mieszczaństwa. Immoralizm – nihilizm – faszyzm. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Littell Jonathan, 2009: Suche i wilgotne. Przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Piotrowiak Miłosz, 2015: Do-tkliwość wojny: „Omijam czule trawy, kiedy idę drogą…” Wojciecha Bąka i „Drach” Szczepana Twardocha. W: Balaghan: mikroświaty i nanohistorie. Red. Mariusz Jochemczyk, Magdalena Kokoszka, Beata Mytych-Forajter. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sznajderman Monika, 2000: Błazen. Maski i metafory. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Theweleit Klaus, 2016: Męskie fantazje. Przeł. Mateusz Falkowski, Michał Herer. Przekł. przejrzał Arkadiusz Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Twardoch Szczepan, 2014: Drach. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Twardoch Szczepan, 2015: Wieloryby i ćmy. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Twardoch Szczepan, 2018: Drach. [Spektakl teatralny]. Reż. Robert Talarczyk. Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach–Teatr Ziemi Rybnickiej. Premiera: 27 października 2018 r. / 21 października 2018 r.

Twardoch Szczepan, 2019: Jak nie zostałem poetą. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-26


ImielaP. (2020). Powódź – wilgotne zabija suche. Klęska męskości w Drachu Szczepana Twardocha. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-16. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.10

Paulina Imiela 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2081-4610
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).