Kilka refleksji o nauczaniu, literaturze, pisarstwie i języku Z J.M. Coetzeem rozmawia Marek Pawlicki


Abstrakt

A conversation with J.M. Coetzee, carried out in the July of 2019 via mail, touches upon such topics as the learning and teaching processes, the teacher‒student and the writer‒reader relations, as well as the notions of “death” and “alive [way of] reading,” the influence of Polish literature (in particular the poetry of Zbigniew Herbert) on the Nobel laureate’s works, and the Anna Wierzbicka’a concept of natural semantic meta-language.


Słowa kluczowe

J.M. Coetzee; Zbigniew Herbert; Mr. Cogito; teaching and learning processes; “death” and “alive” reading

Barańczak Stanisław, 1995: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji. Posłowie Ireneusz Opacki. W układzie i oprac. Jolanty Tambor i Romualda Cudaka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Coetzee John Maxwell, 2011: Obraza. Eseje o cenzurze. Przekł. Marek Król. Kraków: Znak.

Coetzee John Maxwell, 2017: Late Essays: 2006–2017. London: Harvill Secker.

Coetzee John Maxwell, 2018: Słowo Doktoranta. Przemowa J.M. Coetzeego z okazji nadania mu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 23 października 2018 r. W: John Maxwell Coetzee. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Red. Krzysztof Jarosz, Zbigniew Białas, Marek Pawlicki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Coetzee John Maxwell, Kurtz Arabella, 2016: The Good Story. Exchanges on Truth, Fiction and Psychotherapy. London: Vintage.

Herbert Zbigniew, 1998: Pan Cogito. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Miłosz Czesław, 1987: Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wierzbicka Anna, 2014: Imprisoned in English. The Hazards of English as a Default Language. Oxford: Oxford University Press.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


CoetzeeJ. M., & PawlickiM. (2020). Kilka refleksji o nauczaniu, literaturze, pisarstwie i języku Z J.M. Coetzeem rozmawia Marek Pawlicki. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-6. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.04

John Maxwell Coetzee 
Marek Pawlicki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3477-0831
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).