Wokół Władzy (i nie tylko). Kilka listów Tadeusza Konwickiego (z komentarzem)

Jerzy Smulski
https://orcid.org/0000-0002-1650-6976

Abstrakt

The article contains a discussion of the author’s correspondence with Tadeusz Konwicki pertaining to socialist realism in literature, particularly to the latter’s novel Władza. Thus far unpublished Tadeusz Konwicki’s letters are quoted here in their entirety.


Słowa kluczowe

Tadeusz Konwicki; socialist realism in Poland

Bernacki Marek, Dąbrowski Mirosław, [2002]: Leksykon powieści polskich XX wieku. Bielsko-Biała: Debit.

Franaszek Anna, 2006: Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946–1999. Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Konwicki Tadeusz, 1976: Kalendarz i klepsydra. Warszawa: Czytelnik.

Konwicki Tadeusz, 1982: Wschody i zachody księżyca. London: Index of Censorship.

Milska Anna, 1972: Pisarze polscy. Wybór sylwetek. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Sławiński Janusz, 1967: „Sennik współczesny”. W: Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński: Czytamy utwory współczesne. Analizy. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Smulski Jerzy, 1996: Epizod z dziejów przedpaździernikowej „odwilży”. W: Literaturoznawstwo. Materiały konferencji naukowej, 14–16 marca 1995 r. Red. Janusz Kryszak. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Smulski Jerzy, 2002: Trzy redakcje „Władzy” Tadeusza Konwickiego. Przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce. W: Idem: Od Szczecina do… Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Smulski Jerzy, 2015: „Ulepiec”. Kilka uwag o formie gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego „Kalendarz i klepsydra”, „Wschody i zachody księżyca”, „Nowy Świat i okolice”. W: Idem: Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


SmulskiJ. (2020). Wokół Władzy (i nie tylko). Kilka listów Tadeusza Konwickiego (z komentarzem). Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-7. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.17

Jerzy Smulski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1650-6976
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).