Amerykańska percepcja twórczości Tadeusza Konwickiego

Roman Sabo
https://orcid.org/0000-0002-3330-8445

Abstrakt

Due to dedicated efforts of the eminent American novelist Philip Roth, several novels from behind the Iron Curtain were published in the USA in the series “Writers from the Other Europe”. Starting in 1974, during the following 15 years, the novels of Andrzejewski, Borowski, Gombrowicz, Schulz and Konwicki were published by Penguin. This article concentrates on the American reception of Konwicki’s novels.


Słowa kluczowe

American perception; Philip Roth; John Updike; he series “Writers from the Other Europe”

Konwicki Tadeusz, 1970: A Dreambook for Our Time. Transl. by David Welsh. Cambridge: The MIT Press.

Konwicki Tadeusz, 1982: The Polish Complex. Trans. Richard Lourie. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Konwicki Tadeusz, 1983: A Minor Apocalypse. Transl. from the Polish by Richard Lourie. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Konwicki Tadeusz, 1989: Kalendarz i klepsydra. Warszawa: Czytelnik.

Lourie Richard, 1984: Translator’s Introduction. In: Tadeusz Konwicki: A Minor Apocalypse. Transl. from the Polish by Richard Lourie. New York: Vintage Books.

Rostropowicz-Clark Joanna, 2015: Tadeusz Konwicki w Ameryce. Wyborcza.pl. 8.01.2015. [Online:] http://wyborcza.pl/1,75410,17228046,Tadeusz_Konwicki_w_Ameryce.html [8.01.2015].

Roth Philip, 2017: Why Write? Collected Nonfiction 1960–2013. New York: The Library of America.

Updike John, 1991a: As Others See Us. In: Idem: Odd Jobs. Essays and Criticism. New York: Alfred A. Knopf.

Updike John, 1991b: The Evil Empire. How the Other Half Lives. In: Idem: Odd Jobs. Essays and Criticism. New York: Alfred A. Knopf.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29


SaboR. (2020). Amerykańska percepcja twórczości Tadeusza Konwickiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 15(1), 1-5. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.15.06

Roman Sabo 
https://orcid.org/0000-0002-3330-8445
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).