Zaproszenie do składania artykułów naukowych do ZTiPDJP 2024

2024-01-19

Tytuł tomu: Zmiany… Jak (prze)budować polską szkołę?

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji do 33. numeru „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Najnowszy tom chcielibyśmy poświęcić zmianom.

Zmiany są wszędzie: w ostatnich dziesięcioleciach tworzą nowe warunki życia, a człowieka stawiają przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Byłoby dobrze, gdyby szkoła przygotowywała do nich, by pomogła młodym ludziom te zmiany zrozumieć. Tymczasem polska edukacja coraz bardziej rozmijała się z wyzwaniami współczesnego świata…

Co zatem zrobić, by polska szkoła, a w niej – tak istotne w funkcji formacyjnej kształcenie humanistyczne, polonistyczne – spełniały najlepsze standardy dobrej i nowoczesnej edukacji przygotowującej do życia we współczesnym świecie? Jak zmienić treści kształcenia, listy lektur, egzaminy, system oceniania czy sposoby przekazywania wartości, a także przestrzenie edukacyjne i metody?  Co trzeba zrobić, żeby zmienić polską szkołę?

Szkoła XXI wieku nie może obyć się bez innowacyjnych technologii i nowoczesnej edukacji medialnej, bez kształcenia kompetencji przyszłości, postaw obywatelskich, całościowej i interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej, edukacji z zakresu kompetencji interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej.

Zachęcamy badaczy oraz dydaktyków języka i literatury oraz glottodydaktyków do przesyłania artykułów naukowych, które poruszają temat „zmiany” w szerokim kontekście – włączającym czy poszerzającym sugerowaną listę zagadnień:

 

 • ograniczenie treści kształcenia w polskiej szkole,
 • nowe metody edukacji humanistycznej i nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się,
 • nowoczesna edukacja medialna w humanistyce,
 • nowa humanistyka,
 • odpowiedzialność w kontekście edukacji,
 • tworzenie relacji uwzględniających podmiotowość uczniów i nauczycieli,
 • rola nauczycieli języka polskiego w zmieniającym się środowisku edukacyjnym,
 • umiejętności niezbędne uczniom w XXI wieku,
 • rola kształcenia językowego w budowaniu świadomości relacji środowiskowych,
 • dostępność edukacji i równość szans w kontekście zmian społecznych i technologicznych,
 • wyzwania i możliwości związane z humanistyką cyfrową,
 • nowy kanon lektur/ zbędność kanonu (?).

 

Jesteśmy także otwarci na artykuły poruszające inne tematy, z innych dyscyplin/dziedzin, które odnoszą się do tematu „zmiany” w edukacji.

 

Zapraszamy Autorów i Autorki do przemyślenia wskazanych problemów oraz do nadsyłania propozycji artykułów (roboczych tytułów i krótkich opisów) do 31 lutego 2024 roku na adres redakcji: ztipdjp@us.edu.pl. Na teksty czekamy do 15 marca 2024 roku. Wytyczne dotyczące przesyłania tekstów znajdują w zakładce na stronie OJS UŚ naszego pisma:

https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/about/submissions

 

Zgłoszone artykuły wstępnie ocenia redakcja. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

 

W związku z tworzoną nową listą czasopism punktowanych informujemy, że ZTiPDJP jest indeksowane m.in. w następujących bazach: CEJSH, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH+, ICI Journals Master List, Modern Language Association International Bibliography.

 

Strona OJS UŚ czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP

 

Redaktor Naczelna dr Magdalena Ochwat, zastępczyni redaktor naczelnej Bernadeta Niesporek-Szamburska

oraz sekretarz redakcji dr Maria Wacławek