O czasopiśmie

Rocznik „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest czasopismem o długiej tradycji – wydawanym nieprzerwanie od 1977 roku – najpierw przez Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej, a następnie w latach 2001–2019 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Od 2020 jest forum Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.

W „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” publikują badacze i praktycy z kraju, a w nowszych numerach także z zagranicy (Chiny, Czechy, Francja, Słowenia). Obecny skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy.

Na specyfikę rocznika najlepiej wskazuje trafnie sformułowany tytuł autorstwa Edwarda Polańskiego – „z teorii i praktyki”, gdyż od początku na poszczególne tomy składały się wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne opracowania o charakterze i teoretycznym, i praktycznym, obejmujące dydaktykę języka polskiego, literatury i kultury polskiej.  Założycielom periodyku zależało bowiem na artykułach dotyczących zarówno teorii nauczania przedmiotu i jego statusu jako dyscypliny naukowej, jak i na nowoczesnych, praktycznych rozwiązaniach dydaktycznych.

Kolejne tomy są świadomie eklektyczne i różnorodne pod względem treści: tradycyjne – w rozumieniu misji dydaktyki polonistycznej, i innowacyjne – w otwartości na śmiałe interpretacje tekstów i kultury.

Redaktorami i współredaktorami byli/są badacze i nauczyciele poloniści: Edward Polański, Jerzy Kram, Lidia Gilowa, Zenon Uryga, Helena Synowiec, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Magdalena Ochwat.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „ZTiPDJP”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Czasopismo jest indeksowane w: ARIANTA, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Bibliotekanauki.pl, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH+ (European Reference Index for the Humanities), Europeana.eu, Google Scholar, ICI World of Journals, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Śląska Biblioteka Cyfrowa, Most WiedzyEBSCO

Archiwalne numery czasopisma znajdują się w: zakładce 'archiwum', na stronach CEEOL, na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Numery czasopisma oraz poszczególne artykuły dostępne są również na:

Academia.edu: https://wart.academia.edu/ZTeoriiiPraktykiDydaktycznejJęzykaPolskiego

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Z_Teorii_I_Praktyki_Dydaktycznej_Jezyka_Polskiego_Ztipdjp 

Strona domowa czasopisma:  https://www.ztipdjp.us.edu.pl/

Poszczególne artykuły promujemy w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/ZTiPDJP

 

HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Na początku każdego roku redakcja publikuje zaproszenie do zgłaszania artykułów (Call for papers), w którym określa się tematykę nadchodzącego numeru oraz termin nadsyłania manuskryptów. Oprócz głównego tematu przyjmowane są również artykuły, które wpisują się profil ogólny czasopisma. Zainteresowanych Autorów prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego akcesu (prosimy o przesłanie tytułu pracy i streszczenia na adres: ztipdjp@us.edu.pl).

Proces oceny trwa około 2 miesięcy. Po tym czasie Autorzy dowiedzą się, czy i na jakich warunkach ich wkład może zostać zaakceptowany.

Autorzy powinni skorygować swój tekst w ciągu jednego miesiąca zgodnie z uzgodnionymi sugestiami dotyczącymi ulepszeń (recenzje).

Po przesłaniu tekstu po poprawkach tekst idzie do korekty wydawniczej. Następnie Autorzy są proszeni o autoryzację redagowanego tekstu w ciągu dwóch tygodni. Zredagowany i autoryzowany wkład jest następnie składany i przesłany do ostatniej autoryzacji. Autorzy powinni odesłać gotowy tekst w ciągu dwóch  tygodni.

Poszczególne artykuły, które pomyślnie przeszły cały proces recenzji i obróbki redakcyjnej, są na bieżąco publikowane online (Online First). Cały tom ukazuje się raz w roku (jesienią).