Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").
 • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów. Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.
 • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.
 • Artykuł jest sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu (czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami, marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny, wyrównanie obustronne, cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt), a jego długość nie przekracza 30 000 znaków ze spacjami).
 • Zgłoszenie zawiera WSZYSTKIE poniższe elementy:
  - tytuł artykułu po polsku i po angielsku (maks. 120 znaków ze spacjami),
  - przypisy w systemie harwardzkim (zob. instrukcja poniżej),
  - bibliografię,
  - streszczenia po polsku i po angielsku (maks. 150 słów, czyli ok. 1200 znaków znaków ze spacjami),
  - słowa klucze w języku polskim i angielskim (maks. 75 znaków ze spacjami),
  - nota biograficzna o autorze po polsku i angielsku (600-800 znaków ze spacjami),
  - numer ORCID autora,
  - afiliacja autora,
  - oficjalne licencje lub zgody na reprodukcję materiałów cudzego autorstwa,
  - źródła i typy licencji dla materiałów na licencjach otwartych.
 • Abstrakt tekstu w języku polskim (minimum 150 słów) powinien zawierać: powód podjęcia wybranej tematyki,
  ogólny opis poruszanej problematyki, najważniejsze tezy artykułu, słowa kluczowe i frazy pojawiające się w tekście identyfikujące główne założenia artykułu, przyjętą metodologię, sposób przeprowadzenia badań i ich wyniki, informację sytuującą tekst w obszarze innych badań i nauk.
  Abstrakt powinien być napisany w miarę możliwości krótkimi zdaniami precyzyjnie określającymi poruszaną problematyk


Artykuły przyjmowane są do 15 stycznia roku, w którym ma się ukazać kolejny numer czasopisma lub do innego terminu – jeśli w danym roku taki został ustalony (zob. zakładka 'ogłoszenia').

Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki (zob. zakładkę 'etyka publikacji').

Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi edytorskimi dla czasopisma „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”.
Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.
Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części.
Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji elektronicznej i ewentualnej papierowej.

Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.

Artykuł może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację redakcji pisma i pozytywną recenzję dwu recenzentów.

Po przejściu procedury recenzyjnej Autor zobowiązuje się do wypełnienia oświadczenia dotyczącego zgłoszenia artykułu w czasopiśmie wydawanym w ramach WUŚ na licencji Creative Commons

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

 

Długość nadsyłanych tekstów nie powinna przekroczyć 30 000 znaków ze spacjami.

Formatowanie tekstu:

edytor Word,

czcionka Times New Roman 12 pkt,

odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,

marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,

wyrównanie lewostronne,

cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.

 

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

 Artykuły w języku polskim

 System harwardzki (nazwa, rok)

 1. Podstawą sporządzania przypisów jest bibliografia.
 2. W bibliografii zamieszcza się wyłącznie pozycje przywołane w pracy.
 3. Podstawowe wzory opisów bibliograficznych:
 • książka autorska (po nazwisku i inicjale imienia autora/autorów publikacji podaje się rok wydania):

Jarosz E., 2001, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • praca zbiorowa (opis rozpoczyna się od podania nazwiska redaktora/redaktorów, następnie podaje się skrót „red.” oraz rok wydania):

Dziewierski M., Pactwa B., red., 2020, Kultury i krajobrazy pamięci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • opracowanie zamieszczone w pracy zbiorowej (należy podać zakres stron):

Tarnowska B., 2019, „Dym koloru ochry”. Jerozolima Andrzeja Buszy, w: Kontynenty, T. 1, Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, red. M. Kisiel, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Rzeszów, s. 83–104.

 • opracowanie zamieszczone w czasopiśmie (należy podać zakres stron):

Więcek-Gigla A., 2020, Rewolucje Mieczysława Szczuki, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (16), s. 1–10, https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01.

Trzeciak K., 2018, Materialistyczna krytyka literacka – niedokończony projekt, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (12), s. 167–180.

 • tekst opublikowany na stronie internetowej (jeśli tekst został opatrzony datą publikacji, to należy ją podać; obowiązkowe jest podanie hiperłącza oraz daty dostępu):

Piątkowska-Borek A., 2020, Czarna dziura jest naprawdę bardzo blisko Ziemi. Nowe  odkrycie naukowców Europejskiego Obserwatorium Południowego (EOS), Wirtualna Polska, 8.05.2020, https://wiadomosci.wp.pl/czarna-dziura-jest-naprawde-bardzoblisko-ziemi-nowe-odkrycie-naukowcow-europejskiego-obserwatorium-poludniowegoeos-6508412819375745a [dostęp: 17.02.2021].

 • publikacja elektroniczna (e-book):

Tokarczuk O., Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020 [e-book, epub].

Tokarczuk O., Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020 [e-book, mobi].

Tokarczuk O., Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020 [e-book, pdf].

 1. Nazwy wydawców podaje się w pełnym brzmieniu.
 2. Jeśli publikacji został nadany DOI, to należy go podać w formie hiperłącza (na końcu opisu bibliograficznego, po przecinku).

Więcek-Gigla A., 2020, Rewolucje Mieczysława Szczuki, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (16), s. 1–10, https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01.

 1. Opis publikacji obcojęzycznej podaje się w języku oryginału (np. „ed.”, Hrsg.”, „vol.”, „Teil”, „Bd.”, „no.”, „Nr.”), z wyjątkiem skrótu „s.”:

Cristià A., 2010, Phonetic enhancement of sibilants in infant-directed speech, „The  Journal of the Acoustical Society of America”, vol. 128, no. 1, s. 424–434.

 1. Jeśli w opisie bibliograficznym nazwisk należących do jednej kategorii jest więcej niż trzy po pierwszym nazwisku należy zastosować skrót „i in.”:

Heidegger M., 1999, Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski i in., oprac. C. Wodziński, T. 2,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 1. Jeśli w publikacji nie podano informacji o wydawcy, miejscu wydania, roku wydania, stosuje się skróty odpowiednio: „b.n.w.”, „b.m.w.”,  „b.r.w.”.
 2. Opisy publikacji tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Jeśli publikacje ukazały się w tym samym roku, to do roku wydania kolejnych publikacji uszeregowanych alfabetycznie należy dodać kolejne litery alfabetu:

Jarosz E., 2001a, Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Jarosz E., 2001b, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Jarosz E., 2016, Children's participation and civic involvement development, „Pedagogika Społeczna”, nr 2 (60), s. 89–109.

10. W przypisach bibliograficznych (które umieszcza się w nawiasach bezpośrednio w tekście) odwołania do publikacji przyjmują postać:

(Trzeciak, 2018; Mytych-Forajter, 2020)

(Gralewicz-Wolny, Kisiel, Mytych-Forajter, red., 2001)

 1. Odwołania do stron lub zakresów stron podaje się po dwukropku umieszczonym po roku publikacji:

(Trzeciak, 2018: 168)

 1. Publikacje przywołuje się w kolejności chronologicznej:

(Piotrowiak, 2017, 2020; Gołąb, 2018)

 1. W przypisach nie stosuje się: „ibidem”, „tamże”, „idem”, „tenże” itp.

 

Artykuły w języku angielskim

 Podstawowe wzory opisów bibliograficznych:

 • książka autorska:

Odnośnik w tekście:

(Bernard & Ryan, 2010, p. 12)

Zapis w bibliografii (references):

Bernard, H., & Ryan, G. (2010). Analyzing qualitative data: Systematic approaches. Sage Publications.

 • opracowanie zamieszczone w pracy zbiorowej:

Odnośnik w tekście:

(Biedroń, 2012, pp. 80–82)

Zapis w bibliografii (references):

Biedroń, A. (2012). Memory abilities in gifted foreign language learners. In M. Pawlak (Ed.), New perspectives on individual differences in language learning and teaching (pp. 77–96). Springer.

 • przekład książki:

Odnośnik w tekście:

(Habermas, 1971)

Zapis w bibliografii (references):

Habermas, J. (1971). Knowledge and human interests (J. Schapiro, Trans.). Beacon Press.

 • opracowanie zamieszczone w czasopiśmie:

Odnośnik w tekście:

(Brookhart & Freeman, 1992, pp. 42–43)

Zapis w bibliografii (references):

Brookhart, S. M., & Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates. Review of Educational Research, 62(1), 37−60.

 • opracowanie zamieszczone w czasopiśmie online:

Odnośnik w tekście:

(Jia et al., 2013)

Zapis w bibliografii (references):

Jia, F., J. Chawhuaymak, M. R. Riley, W. Zimmt, & K. L. Ogden. 2013. “Efficient extraction method to collect sugar from sweet sorghum.” Journal of Biological Engineering, 7(1). https://doi.org/10.1186/1754-1611-7-1

 • artykuł prasowy online:

Odnośnik w tekście:

(Denhoed, 2021)

Zapis w bibliografii (references):

Denhoed, A. Covering the Covid-19 crisis in the Navajo nation. The New Yorker, January 14, 2021. https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/covering-the-covid-19- crisis-in-the-navajo-nation

 

Więcej przykładów: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_cit ations_author_authors.html (APA, 7th edition – bez miejsc wydania)

 

KLIKNIJ TU, ABY NADESŁAĆ TEKST.