Nieznany dokument Jana II Dobrego, księcia opolskiego, z datą 10 września 1476 roku


Abstrakt

W artykule przedstawiono nieznany dokument księcia opolskiego Jana II dotyczący sprzedaży osady Pawonków. Sam dyplom był przechowywany co najmniej do 1955 roku w archiwum parafii św. Mikołaja w Lublińcu, obecnie jest zaginiony. Nie jest to jedyny dokument, który niegdyś należał do zbiorów lublinieckiej parafii. W 1950 roku znajdowały się tam cztery średniowieczne dyplomy, na początku XXI wieku pozostał tylko jeden, a obecnie nie ma już żadnego. W artykule zawarto edycję tytułowego źródła przygotowaną na podstawie odpisu z przełomu XIX i XX wieku uzupełnionego w 1955 roku. Również odpis, który znajdował się w archiwum wspomnianej parafii do 2010 roku, obecnie jest zaginiony.


Słowa kluczowe

Jan Dobry; rodzina Strzałów; Lubliniec; Pawonków; dyplomatyka

Die Rechnung den Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447, hrsg. H. Markgraf, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 1893, 27.

Fikus J., Lubliniec: z dziejów miasta na Górnym Śląsku, Lubliniec 2003.

Hawranek F., Materiały do kroniki Gorzowa Śląskiego (do roku 1945), w: Szkice i materiały z dziejów ziemi oleskiej, red. W. Dziewulski, Opole 1966, s. 95—142.

Kloch B., Najstarsze parafie Górnego Śląska. Średniowieczna organizacja parafialna Górnego Śląska w diecezji wrocławskiej, Racibórz [2008].

Musioł L., Lubliniec. Monografia historyczna parafii lublinieckiej, [b.m.w.] 1956 (mps w Archiwum Parafii św. Mikołaja w Lublińcu).

Pilnáček J., Rody starého Slezska, t. 1—5, Brno 1991.

Registrum St. Wenceslai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte Oberschlesiens nach einem Copialbuch Herzog Johanns von Oppeln und Ratibor in auszügen mitgetheilt, hrsg. C. Grünhagen, W. Wattenbach, „Codex diplomaticus Silesiae” 1865, 6.

Schultze J., Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, „Blätter für deutsche Landesgeschichte” 1962, 98, s. 1—11.

Stasiński H., Ludwik Musioł, śląski historyk i archiwista: w setną rocznicę urodzin, Pszczyna 1992.

Stelmach R., Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Racibórz 2014.

Urban W., Katalog dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Cz. 1: Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetycznymi, Rzym 1970.

Urban W., Wykaz regestów dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Warszawa 1970.

Urbarze dóbr zamkowych Górnego Śląska lat 1571—1640, oprac. R. Heck, J. Leszczyński, J. Petráň, Wrocław—Warszawa—Kraków 1963.

Veldtrup D., Prosopographische Studien zur Gesichichte Oppelns als herzogolicher Residenzstadt im Mittelalter, Berlin 1995.

Weltzel A., Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag, Ratibor 1882.

Woźny M., Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku, Katowice 2020.

Woźny M., Regesty zaginionych dokumentów Bolka IV i Bolka V, książąt opolskich, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2021, 13 (17), s. 82—100.

Pobierz

Opublikowane : 2023-09-29


WoźnyM. (2023). Nieznany dokument Jana II Dobrego, księcia opolskiego, z datą 10 września 1476 roku. Wieki Stare I Nowe, 18(23), 1-10. https://doi.org/10.31261/WSN.2023.23.02

Maciej Woźny  maciej.wozny@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4345-0082
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).