ETYKA

Czasopismo  przestrzega zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011 (vide PDF). 

Odpowiedzialność Redaktora

 1. Redaktor odpowiada za decyzje dotyczącą wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.
 2. Wszystkie nadesłane artykuły są poddawane procesom recenzyjnym. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Redaktor dobiera recenzentów, kierując się następującymi przesłankami:
 • brak konfliktu interesów
 • kompetencje i kwalifikacje Recenzenta.

Redaktor podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do opublikowania w oparciu o konkluzje zamieszczone w recenzjach. Kryteriami wyboru tekstów do publikacji będą: 

 • wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma
 • oryginalność i walor naukowy nadesłanego tekstu.
 1. Redaktor odrzuca nadesłany tekst w sytuacji naruszenia przez Autora zasad etycznych, w tym zwłaszcza popełnienia plagiatu i naruszenia prawa autorskiego.

Polityka prywatności
Obowiązuje zasada poufności: do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem: autora/współautora tekstu, recenzentów, członków zespołu redakcyjnego, Wydawcy, redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.

Obowiązki Recenzenta

 1. Recenzent jest zobowiązany do poinformowania Redakcji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów. Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
 2. Recenzent jest zobowiązany do zachowania zasad poufności.
 3. Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności i obiektywizmem.
 4. Recenzent dostarczy Redakcji jednoznacznych informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
 5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
 6. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek i podniesienie jakości artykułu.
 7. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
 8. Recenzent powinien poinformować Redakcję o wszelkich zauważonych naruszeniach zasad etycznych, uwzględniając naruszenie przez Autora zasad antyplagiatowych, ghostwritingu i guest authorshipu.

Odpowiedzialność i obowiązki Autorów

 1. Autor zgłasza do Redakcji tekst będący jego utworem oryginalnym.
 2. Autor nie będzie nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio.
 3. Autorowi nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu, ghostwritingu, guest authorshipu, naruszenia praw autorskich. Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy. Ujawnienie nierzetelności naukowej będzie skutkować odrzuceniem tekstu przez Redakcję.
 4. Autor przekazuje do Redakcji wyłącznie prace spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych oraz opracowań innych badaczy,
 5. Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
 6. Autor przedstawia pełen aparat naukowy, który umożliwi weryfikację zawartych tez, ustaleń, wyników badań.
 7. Autor przedstawi rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
 8. Autor w przypadku nieuzgodnionego z Redakcją i/lub Wydawcą wycofania tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadza się na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem jego zgłoszenia.
 9. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autor zachowuje prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z niego osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.