Релігійні чинники у процесі формування національної ідентичності населення українсько-польсько-чехословацького пограниччя (1918—1939) (на прикладі українців Східної Галичини та Закарпаття)Abstrakt

W artykule omówione zostały działania edukacyjne i wychowawcze Kościoła greckokatolickiego w Galicji Wschodniej i na Zakarpaciu. W latach międzywojennych czynnik religijny wciąż pozostawał jednym z kluczowych elementów kształtowania tożsamości narodowej Ukraińców. Zwłaszcza Kościół greckokatolicki odegrał znaczącą rolę w zachowaniu tożsamości narodowej i religijnej Ukraińców. Duchowieństwo greckokatolickie, głównie w Galicji Wschodniej, mniej na Zakarpaciu, było tą siłą napędową, która określała kierunek rozwoju ukraińskiego życia narodowego w zakresie politycznym. Kościół ten wywarł ogromny wpływ na rozwój kultury ukraińskiej i dziedzictwa narodowego, w latach 20. i 30. XX wieku pozostał ważnym czynnikiem konsolidacji i wsparcia duchowego w walce o państwowość ukraińską. Kościół greckokatolicki miał wielkie zasługi nie tylko dla rozwoju szkolnictwa świeckiego, lecz także aktywnie prowadził swoją działalność edukacyjną, naukową, kulturalną i charytatywną. Jego głównym zadaniem było kształcenie Ukraińców Zakarpacia i Galicji Wschodniej w duchu religijnym i narodowym.


Słowa kluczowe

Kościół greckokatolicki; Galicja; Zakarpacie; kultura ukraińska

Dokumenty o Podkarpatské Rusi. Uspoř. J. Hořec. Praha 1997. (Podkarpatská Rus: Edice statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů; sv. 17).
Mróz M.: Katolicyzm na pograniczu. Kościół Katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918—1925. Toruń 2003.
Mysłek W.: Kościół Katolicki w Polsce w latach 1918—1939. Zarys historyczny. Warszawa 1966.
Ogonowski J.: Uprawniеnia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918—1939. Warszawa 2000.
Syrnyk M.: Ukraińcy w Polsce 1918—1939: Oświata i szkolnictwo. Wrocław 1996.
Śliwa T.: Kościół greckokatolicki w Polsce w latach 1918—1939. W: Kościół w II Rzeczypospolitej. Red. Z. Zieliński, S. Wilk. Lublin 1980, s. 149—164.
Woźniak E.: Polityka językowa Państwa Polskiego w okresie międzywojennym. „Socjolingwistyka” 2015, t. 29. Wróblewska U.: Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP. „Nauka” 2011, nr 2, s. 109—124.
Wyczawski E.: Cerkiew greckokatolicka. W: Historia Kościoła w Polsce. Red. Ks. B. Kumor, Ks. Z. Obertyński. Warszawa—Poznań 1979, t. 2 (1764—1945), cz. 2 (1918—1945), s. 77—84.
Бeлeй Л.О.: Мовна ситуація на Закарпатті у міжвоєнний період. B: Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні. Матеріали науково-практичної конференції (Ужгород, 5—6 травня 1992 року). Peд. Б.К. ГAлAс, В.С. ГAдоРeць, В.Є. ЗAдоРожний. Ужгород 1993, c. 56—59.
БeРeгсAсi А.: Державний статус української/русинської (руської) мови на Закарпатті у ХХ столітті. W: Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. OL PAN 2012, s. 27—38.
БiлAвич Г., СAвчУк Б.: Товариство “Рідна Школа” (1881—1939 рр.). Івано-Франківськ 1999.
БУБeнщиков В., КРAлюк П.: Греко-католицька церква в етнічному розвитку українського та білоруського народів. Монографія. Львів 2004.
ВAнAт І.: Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини 1918—1948. Пряшів 1979.
ВAРигA В.: Там, де Дністер круто в’ється. Історичний нарис виховно-освітньої політики в Галичині на прикладі учительської семінарії та гімназії в Заліщиках, 1899—1939. Торонто 1974.
ВлAсовський І.: Нарис історії Української Православної Церкви. T. 4, cz. 2, Київ 1998.
ВолоБУєв В.: Ідентичність національна. B: Малий етнополітичний словник. Peд. О.В. Антонюк, В.І. ВолоБУєв, М.Ф. Головaтий. Київ 2005, c. 142—143.
Гнот С.І.: Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921—1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії): дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Львів 2003. ДAнилeць Ю.: Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Ужгород 2007.
ДeлiБAлтовA Ю.В.: Школи на Підкарпатській Русі в 1919—1929 роках. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія» 2014, nr 1 (32), c. 25—30.
ДзeРович Ю.: Опіка Митрополита Андрея Шептицького над українським шкільництвом. «Рідна школа», ч.  13—14, 15.07.1939, c. 205—208.
ЗAдоРожний В.: Освіта і шкільництво. W: Закарпаття 1919—2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання. Peд. М. Вeгeш, Ч. Фeдинeць. Ужгород 2010, c. 126—129.
Закарпаття в етнополітичному вимірі. Peд. Ю. Лeвeнeць. Київ 2008.
Конкордат між Св. Престолом а Річюпосполитою Польською. «Львівсько-архієпархіяльні відомости», ч. 3, 15.07.1925, c. 33—44.
КРAвчУк О.: Національна політика Чехословаччини на Закарпатті в оцінках Томаша Масарика. «Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць» 2009, № 28, c. 65—71.
ПAлiнчAк М.: Державно-церковні відносини на Закарпатті та в Східній Словаччині в 20 — середині 30-х років ХХ століття. Ужгород 1996.
ПeРeвeзiй В.: Просвітницька діяльність Української греко-католицької церкви в 20—30-х роках XX століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Київ 1998.
ПeРeвeзiй В.О.: Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами. Київ 2004.
Пилипiв І.В.: Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918—1939 рр.): монографія. Тернопіль 2011.
Послання митр. Андрея Шептицького до Української Молоді. 1939 р., грудень, Львів. Док. № 25. W: Церква і суспільне питання. Т. 2. Кн. 1: Пастирське вчення та діяльність. Peд. А. КРAвчУк. Львів 1998, c. 376—378.
Сeмчишин М.: Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. Київ 1993. ТeРлюк І.Я., Лeпiсeвич П.М., КольБeнко С.В.: Західні українські землі в період міжвоєнної окупації: короткий нарис історії держави і права. Львів 2007.
ТУРiй О.: Греко-католицька церква та українська національна ідентичність у Галичині. «Людина і світ: Щомісячний науково-популярний релігієзнавчий журнал» 2001, № 10, s. 21—26.
ЧeРничко С., Фeдинeць Ч.: Наш місцевий Вавилон: Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року): Монографія. Ужгород 2014.
ЧоРнiй П.І.: Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919—1939 рр.): демографічні та етнокультурні процеси: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.05 «Етнологія». Львів 2011.
Шeвeльов Ю.: Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900—1941). Стан і статус. Пep. О. Соловeй. Київ 1987.
Шeптицький А.: Наука катехізму. «Львівські архієпархіяльні відомости», ч. 8, 15.08.1938, c. 172—176. Шeптицький А.: Посланіє до духовенства. «Львівсько-архієпархіяльні відомости», ч. 2, 15.07.1926, c. 13—15.
Шeптицький А.: Христіянська школа для української молоді. «Львівські архієпархіяльні відомости», ч. 4—5, квітень—травень 1938, c. 76—80.
ШикiткA Г.: Роль релігійних діячів у роботі педагогічних товариств Закарпаття, http://www. zakarpatia.com/?p=1575, 5.01.2016.
ШикiткA Г.М.: Особливості становлення освітянського руху на Підкарпатській Русі. «Науковий журнал „ScienceRise”. Педагогічна освіта» 2015, nr 10/5 (15), c. 35—40.
Oksana
Pobierz

Opublikowane : 2018-01-16


RudaO. (2018). Релігійні чинники у процесі формування національної ідентичності населення українсько-польсько-чехословацького пограниччя (1918—1939) (на прикладі українців Східної Галичини та Закарпаття). Wieki Stare I Nowe, 12(17), 128-144. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8129

Oksana Ruda 
Instytut Ukrainoznawstwa im. I Krypjakiewycza, Państwowa Akademia Nauk Ukrainy  Ukraina
https://orcid.org/0000-0003-4361-8313Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).