Polskie działania nad Olzą po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku w świetle doniesień czeskich agentówAbstrakt

Teschener Schlesien, auch Olsagebiet genannt, ist ein Gebiet das an den beiden Seiten der heutigen tschechisch-polnischen Grenze liegt. Doch in der Vergangenheit bildete es eine einheitliche administrative Struktur, die zu Polen, Tschechien und Österreich gehörte. Nach dem ersten Weltkrieg entstanden oder wiedererstanden in Europa neue Staaten, darunter die Tschechoslowakei und Polen. Das Olsagebiet war eine Mosaik von Völkern, doch die zahlreichste ethnische Gruppe bildeten die Polen. Dort befanden sich stark entwickelte Schwerindustrie und Kokskohlebergwerken. Schon Ende 1918 ist ein tschechoslowakisch-polnischer Streit um das Stück Schlesiens ausgebrochen, der mit dem Entschluss der Pariser Botschafterkonferenz vom 28. Juli 1920 und Aufteilung des Streitgebiets den Fluss, Olsa entlang endete. Die Behörden in Warschau waren mit dem Urteil nicht einverstanden und noch ein paar Monate lang beabsichtigten sie, das Gebiet westlich von Olsa wiederzugewinnen. Die tschechoslowakische Regierung betrachtete aufmerksam die Bemühungen ihres Nachbarn im Norden, und insbesondere die Verlagerung von polnischen Streitkräften an der gemeinsamen Grenze. Tschechische Spione schickten nach Prag ihre Berichte über aktuelle Situation in der Region. Gegenseitige Beziehungen zwischen den beiden Staaten haben sich erst im Jahre 1922 stabilisiert.


Słowa kluczowe

Śląsk Cieszyński; Wojsko Polskie; agent; Polska; Czechosłowacja; okres międzywojenny

Pobierz

Opublikowane : 2018-01-16


TokarzS. (2018). Polskie działania nad Olzą po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku w świetle doniesień czeskich agentów. Wieki Stare I Nowe, 12(17), 145-160. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/article/view/8137

Stanisław Tokarz 
Uniwersytet Jagielloński  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).