O srebrnych dzwonkach, złotych gwiazdkach, miedzianych listkach i dzielnych rycerzach, czyli o „metalowej serii” Emilii Kiereś


Abstrakt

Artykuł omawia tetralogię Emilii Kiereś skierowaną do dzieci w młodszym wieku szkolnym, poruszającą trudne problemy związane z poznawaniem świata i drugiego człowieka. W czterech tomach (Srebrny dzwoneczek, Złota gwiazdka, Miedziany listek, Cynowy rycerzyk)  autorka pokazuje dziecięcą wizję świata, radości i smutki, trudne do zrozumienia lęki, dobre i złe emocje. Wszystko to, co się przydarza w rodzinie człowieczej zostało wpisane w zmienność pór roku i bardzo malarskie barwy przestrzeni. Urody książkom dodają ilustracje Małgorzaty Musierowicz.  


Słowa kluczowe

Emilia Kiereś; book for children; symbol; family; space

Baluch A., 1992, Archetypy literatury dziecięcej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Baluch A., 2006, Ilustracja, która prowadzi, w: Książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Wydawnictwo SBP, Warszawa, s. 152–162.

Bettelheim B., 1985, O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, PIW, Warszawa.

Borowski D., 2022, Między dzieciństwem a dorosłością. O polskich powieściach dla młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ.

Cieślikowski J., 1975, Literatura i podkultura dziecięca, Ossolineum, Wrocław.

Cytaty z książek autora „Mariusz Szczygieł”, 2023, Lubimy Czytać, http://lubimyczytac.pl/cytaty/31005/autor/mariusz-szczygiel [dostęp: 25.12.2022].

Czermińska M., 1998, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.

Jan Paweł II, 2003, Tryptyk rzymski, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków.

Janion M., 1991, Artysta przemienienia, w: Projekt krytyki fantazmatycznej, Wydawnictwo PEN, Warszawa, s. 189–205.

Karo, 2018, Małgorzata Musierowicz: „Dziecko piątku”, Cierpka Wiśnia, 29.12.2018, http://karowisniewska.pl/dziecko-piatku/ [dostęp: 29.01.2023].

Kiereś E., 2015, Srebrny dzwoneczek, ilustr. M. Musierowicz, wyd. 2., Akapit Press, Łódź.

Kiereś E., 2018, Złota gwiazdka, ilustr. M. Musierowicz, Harperkids, Łódź.

Kiereś E., 2019, Miedziany Listek, ilustr. M. Musierowicz, Harperkids, Łódź.

Kiereś E., 2022, Cynowy żołnierzyk, ilustr. M. Musierowicz, Harperkids, Łódź.

Korczak J., 1998, Jak kochać dziecko, wyd. 3., Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa.

Lengren Z., 1975, Borek, Topek i Aza, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Mitosek Z., 2001, Rodzina w opowiadaniu, opowiadanie w rodzinie, w: Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 181–182.

Musierowicz M., 1999, Dziecko piątku, Akapit Press, Łódź.

Przybylski R., 1991, Ogrody, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Ossolineum, Wrocław, s. 634–637.

Szymik J., 1999, Zapachy, obrazy, dźwięki. Wybór esejów i rozmów, Księgarnia św. Jacka, Katowice.

Wieczorek K., 1990, Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Wilczarz irlandzki, 2023, Psy.pl, https://www.psy.pl/rasy/wilczarz-irlandzki [dostęp: 1.02.2023].

Pobierz

Opublikowane : 2023-12-29


Heska-KwaśniewiczK. (2023). O srebrnych dzwonkach, złotych gwiazdkach, miedzianych listkach i dzielnych rycerzach, czyli o „metalowej serii” Emilii Kiereś. Paidia I Literatura, 1-15. https://doi.org/10.31261/PiL.2023.05.12

Krystyna Heska-Kwaśniewicz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5754-3036

Krystyna Heska-Kwaśniewicz – prof. zw. dr hab., autorka książek o Zbyszku Bednorzu, Aleksandrze Kamińskim, Zofii Kossak, Gustawie Morcinku, Julianie Przybosiu; badaczka pisarstwa dla dzieci i młodzieży oraz życia kulturalnego na Górnym Śląsku. Specjalny nurt jej badań stanowią prace nad przestrzenią górską jako tekstem kultury. Harcmistrzyni.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).