O magicznym czarze pewnej głoski

Maria Wacławek
https://orcid.org/0000-0002-3307-5338

Abstrakt

The correct pronunciation of [č] sound is one of the most difficult problems in articulation that arises in the last period of speech development among children. Be it nursery rhymes or other rhymed texts, the orthophonic games and activities supposed to evoke this sound and develop articulation include the words of fairy‑tale origins; not only do they contain and exercise the aforementioned sound, but also they point to the theme that is liked and highly regarded by children. In addition to the brief analysis of this issue, the chapter presents some of the games and activities that might facilitate acquisition and processing of the correct pronunciation of the aforementioned “magical” sound.


Słowa kluczowe

sound [č]; orthophonic games and activities; child; paidia

Bettelheim B., 1985, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Danek D., przeł., t. 1—2, Warszawa.

Bogdańska T., Olszewska G.M., 2008, Rymowanki fonologiczne do ćwiczeń słuchu fonemowego, Warszawa.

Caillois R., 1973, Żywioł i ład, Osęka A., wybór, Tatarkiewicz A., przeł., Porębski M., przedm., Warszawa.

Cieślikowski J., 1985, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wrocław.

Demel G., 2008, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.

Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, w: Grabias S., Kurkowska M., red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin.

Grabowska‑Bednarz K., 2014, Muchy, Olszanica.

Huiznga J., 1985, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Kurecka M., Wirpsza W., przeł., Warszawa.

Kozłowska K., 2004, Logopedia bliżej dziecka, Kielce.

Krupa D., 2008, Rymowanki — utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych, Kraków.

Jastrzębiowska G., Pelc‑Pękała O., 2003, Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej, w: Gałkowska T., Jastrzębska G., red., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. 2, Opole.

Ługowska J., 2004, Punkt widzenia w strukturze komunikatu literackiego (przeznaczonego dla młodego odbiorcy), w: Bartmiński J., Niebrzegowska‑Bartmińska S., Nycz R., red., Punkt widzenia w tekście i dyskursie, Lublin.

Malkiewicz M., 2007, Jarmark logopedyczny. Wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków, Gdańsk.

Minczakiewicz E.M., 2010, Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki, Kraków.

Ostasz M., 2008, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Kraków.

Ostasz M., Michalik M., 2016, Logopedyczny wiersz pajdialny, Kraków.

Ostaszewska D., Tambor J., 2004, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Polczyk M., 2015, Terapia logopedyczna przez zabawę, w: „Logopedia Silesiana”, Przybyla O., red., t. 4, Katowice.

Postołowicz A., 2017, „Logopedia na Wesoło”, [Białystok], nr 3.

Sambor B., 2014, Warunki anatomiczno‑czynnościowe narządów mowy studentów wyższych szkół teatralnych, w: „Logopedia Silesiana”, Przybyla O., red., t. 3, Katowice.

Sarosiek A., 2015, „Logopedia na Wesoło”, [Białystok], nr 1.

Skorek E.M., 2001, Oblicza wad wymowy, Warszawa.

Wacławek M., 2014, Indywidualizacja procesów nauczania wymowy polskiej (na przykładzie hungarofonów), w: Małocha J., red., Indywidualizacja nauczania języków obcych. Badania i krytyka, Kraków.

Wacławek M., 2007, Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wymowy w świetle nauczania JPjO), w: Achtelik A., Tambor J., red., Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice 2007.

Wacławek M., Wtorkowska M., 2017, Szara siara? O problemie palatalności u Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego, w: Kubicka E., Berend M., Ritter M., red., Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


WacławekM. (2019). O magicznym czarze pewnej głoski. Paidia I Literatura, (1), 55-67. https://doi.org/10.31261/PiL.2019.01.06

Maria Wacławek 
Univerza v Ljubljani  Słowenia
https://orcid.org/0000-0002-3307-5338
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).