Kira jako (nie)obcy. O protagoniście mangi Death Note Takeshi Obaty i Tsugumi Ohby

Jarosław Dobrzycki
https://orcid.org/0000-0003-3120-1123

Abstrakt

The article analyzes the alienation of the main character of the manga series Death Note, who owns the Death Notebook referred to in the title. The said notebook allows to kill any person. Drawing upon the theses of Michel Foucault related to the rights of monarchs of bygone times to condemn individuals to death, and to ritualizing death itself, the author of the article shows Kira as a continuator of the said monarchs. The motif of death from the hands of another person is indicated as a form of revenge for harms suffered by one, based on considerations by Jean Baudrillard. The text also aims to show that comic books are not just entertainment for the masses, but can convey serious content instead.


Słowa kluczowe

ambivalence; Baudrillard; Foucault; stranger

Baudrillard J., 2007, Wymiana symboliczna i śmierć, Królak S., przeł., Warszawa.

Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

Dąbrowski M., 2001, Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin.

Foucault M., 1998, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, Kowalska M., przeł., Warszawa.

Grabias S., 2013, Analityczne kategorie obcości, „Studia Socjologiczne”, nr 1 [b.n.s].

Hammonds G., Hammonds K.A., 2017, Seeing with Shinigami Eyes: Death Note as a Case Study in Narrative, Naming, and Control, „The Phoenix Papers”, vol. 3, no. 1, s. 95—107.

Napier S., 2010, Death Note: The Killer in Me Is the Killer Is You, in: Lunning F., ed., Mechademia, Minneapolis, s. 356—360.

Obata T., Ohba T., 2007, Death Note, Dybała P., przeł., t. 1, Szczecin.

Obata T., Ohba T., 2008, Death Note, Dybała P., przeł., t. 7, Szczecin.

Obata T., Ohba T., 2009, Death Note, Dybała P., przeł., t. 9, Szczecin.

Simmel G., 2006, Most i drzwi, Łukasiewicz M., przeł., Warszawa.

Szulakiewicz M., 2006, Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, Toruń.

Tischner J., 1980, Bezdroża spotkań, „Analecta Cracoviensia” 12, s. 137—172.

Waldenfels B., 2002, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Sidorek J., przeł., Warszawa.

Włodarski M., 1987, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków.

Znaniecki F., 1990, Współczesne narody, Dulczewski Z., przeł., Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


DobrzyckiJ. (2020). Kira jako (nie)obcy. O protagoniście mangi Death Note Takeshi Obaty i Tsugumi Ohby. Paidia I Literatura, (2), 149-160. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.14

Jarosław Dobrzycki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3120-1123
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).