Odpowiedzialność karna za utrudnianie i udaremnianie prowadzenia kontroli na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Podstawowe zagadnienia karnoprawne


Abstrakt

The paper analyses two provisions of the Act of 10 May 2018 on Personal Data Protection. It describes the structure and characteristic features of acts which obstruct or frustrate an inspection of compliance with personal data protection provisions. The paper emphasises the importance of powers held by a supervisory authority, the President of the Office for Personal Data Protection, especially in the context of the EU legislation. The article also gives examples of interrelationship between the controller and the entity that is controlled and discusses the way this impacts criminal liability. It presents a comparative analysis of the said provision alongside its analogous provision which is related to inspection carried out under Article 55 of the Act of 14 December 2018 on Personal Data Protection in Connection with Preventing and Fighting Crime. The final conclusions include some proposals for, inter alia, the analysis of problems noted by the Personal Data Protection Office while conducting control proceedings in the years 2018–2019.


Słowa kluczowe

obstruction; frustration; inspection/control; accountability; RODO

Banaś T. W: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Red. B. Marcinkowski. Warszawa 2018.

Barta P. W: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Red. B. Marcinkowski. Warszawa 2018.

Błachnio-Parzych M.: Prawnokarna ochrona inspektora ochrony danych osobowych – przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. MoP 2011, nr 3, dodatek specjalny.

Dmochowska A., Piotrowska A.: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018.

Fajgielski P.: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych. W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018.

Jachimowicz M.: Przestępstwo zakłócania kontroli (art. 225 k.k.). Prok. i Pr. 2008, nr 7–8.

Kloc K. W: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Red. D. Lubasz. Warszawa 2019.

Kluska M. W: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Red. B. Marcinkowski. Warszawa 2018.

Litwiński P. W: P. Barta, P. Litwiński: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wyd. 4. Warszawa 2016.

Liwszic P., Ochocki T., Pociecha Ł.: Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz. Warszawa 2019.

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz. Red. A. Grzelak. Warszawa 2019.

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Orzecznictwo

Post. SN z dnia 20 lutego 2014 r., V KK 398/13.

Źródła internetowe

Czub-Kiełczewska S.: Dlaczego warto mieć u swojego boku IOD-a, gdy przyjdzie kontroler UODO?. Artykuł opublikowany w dniu 22 lipca 2019 r. na stronie internetowej LEX. Źródło: https://www.lex.pl/udzial-inspektora-ochrony-danych-osobowych-w-kontroli-administratora-danych-przez-urzad-ochronydanych-osobowych,625 [dostęp: 10.02.2020].

Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2015. Źródło: http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/sprawozdaniaroczne/2015.pdf [dostęp: 10.02.2020].

Źródła inne

Uzasadnienie z dnia 5 maja 2018 r. do projektu ustawy o ochronie danych osobowych (Druk Sejmowy nr 2410, Sejm VIII kadencji).

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


SieradzkaD. (2020). Odpowiedzialność karna za utrudnianie i udaremnianie prowadzenia kontroli na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Podstawowe zagadnienia karnoprawne. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 165-180. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.08

Daria Sieradzka 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0494-3391
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).