Z problematyki nowego środka zapobiegawczego z art. 276a k.p.k.


Abstrakt

The subject of the study is a critical analysis of the preventive measure introduced to the Code of Criminal Procedure under Art. 276a of the Code of Criminal Procedure The article is a contribution to the discussion on the need for the functioning of this institution in its present shape. The author focuses on the manner of proceeding with the amendment and the need to adopt it in the wording adopted by the legislator. At the same time, he notices a number of inconsistencies in this regulation in the context of the current system of preventive measures, and calls for its revision.


Słowa kluczowe

non-custodial; preventive; measures; COVID-19

Literatura

Dudka K.: Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym. Warszawa 2016.

Dudka K., Janicz M., Kulesza C., Matras J., Paluszkiewicz H., Skowron B.: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Wyd. 2. Warszawa 2020 [LEX/el.].

Karlik P.: Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym. Warszawa 2016.

Kodeks karny. Część szczególna. T. 2. Cz. 1: Komentarz do art. 117–211a. Red. W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 5. Warszawa 2017 [LEX/el.].

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Red. A. Sakowicz. Wyd. 9. Warszawa 2020 [LEX/el.].

Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany. T. 1. Red. D. Świecki. LEX/el. 2021.

Kodeks postępowania karnego. T. 2: Komentarz do art. 167–296. Red. R.A. Stefański, S. Zabłocki. Warszawa 2019.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 1. Red. L. Garlicki, M. Zubik. Wyd. 2. Warszawa 2016 [LEX/el.].

Kosonoga J.: Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym. Warszawa 2008.

Kosonoga J.: Dyrektywa adaptacji środka zapobiegawczego do sytuacji procesowej. „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 12.

Kosonoga J.: Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jako środek zapobiegawczy (art. 275a k.p.k.). W: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana. Red. T. Grzegorczyk. Warszawa 2011.

Liżyńska K.: Kwalifikowana postać przestępstwa pomówienia a ochrona wolności słowa. „Państwo i Prawo” 2012, nr 9.

Murzynowski A.: Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu. Warszawa 1963.

Olszewski R.: Pozostałe nieizolacyjne środki zapobiegawcze. W: System prawa karnego procesowego. T. 9: Środki przymusu. Red. T. Grzegorczyk, D. Świecki. Warszawa 2021.

Ornowska A.: Skuteczny środek zapobiegawczy (art. 258a k.p.k.) oraz inne nowe instytucje w k.p.k. (232b i 276a k.p.k.) wprowadzone w tzw. specustawie w związku z epidemią koronawirusa. LEX/el. 2020.

Skorupka J.: Przesłanki, organy i tryb stosowania środków zapobiegawczych. W: System prawa karnego procesowego. T. 9: Środki przymusu. Red. T. Grzegorczyk, D. Świecki. Warszawa 2021.

Skorupka J.: Środki przymusu. W: Proces karny. Red. J. Skorupka. Warszawa 2017.

Waltoś S., Hofmański P.: Proces karny. Zarys systemu. Warszawa 2018.

Akty prawne

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Dz.U. 2021, poz. 534 ze zm.

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dz.U. 2019, poz. 1461.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2020, poz. 344 ze zm.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2010, nr 125, poz. 842.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020, poz. 568 ze zm.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Dz.U. 2021, poz. 1072 ze zm.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2000 r. II AKa 28/00. LEX nr 1540234.

Źródła internetowe

Lipiński K.: Obowiązek zastosowania skutecznego środka zapobiegawczego, czyli o (braku) zawartości normatywnej art. 258a k.p.k. „e-Palestra: Prawo karne” [online], 3.07.2020. https://palestra.pl/pl/e-palestra/19/2020/obowiazek-zastosowania-skutecznego-srodka-zapobiegawczego-czyli-o-braku-zawartosci-normatywnej-art.-258a-k.p.k [dostęp: 12.09.2021].

Skarżyńska-Sernaglia J.: Stalking w Polsce – występowanie i charakterystyka zjawiska. Psychologia.net.pl, 12.07.2009. http://psychologia.net.pl/artykul.php?level=415 [dostęp: 12.09.2021].

Sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych za rok 2020. Źródło: strona WWW Prokuratury Krajowej: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/PK-P1K-za-2020-r..pdf [dostęp: 12.09.2021].

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Druk nr 382. Sejm IX kadencji, 22.05.2020. Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=382 [dostęp: 12.09.2021].

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 299. Sejm IX kadencji, 26.03.2020. Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299 [dostęp: 12.09.2021].

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-31


KrystkowiakS. (2022). Z problematyki nowego środka zapobiegawczego z art. 276a k.p.k. Problemy Prawa Karnego, 6(1), 1-17. https://doi.org/10.31261/PPK.2022.06.01.04

Szymon Krystkowiak  szymon.krystkowiak@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8412-1189
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).