Jak ogromne mroczne świerszcze. O watykańskiej „dylogii” (Spiżowa brama i Urząd) Tadeusza Brezy

Ewa Graczyk
https://orcid.org/0000-0002-6134-2798

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest dwóm tekstom Tadeusza Brezy (1905–1970) opublikowanym w 1960 roku: reportażowej Spiżowej bramie oraz powieści Urząd. Autorka analizuje tę ostatnią w kontekście reportażu o Watykanie, ukazując, że oba teksty można traktować jako na poły ukrytą opowieść o skrytym homoseksualnym pożądaniu przenikającym Kościół katolicki. Zaszyfrowanym tematem Urzędu okazuje się również problem stosunku pisarza do komunizmu.


Słowa kluczowe

Watykan; homoseksualizm; homoseksualna literatura przedemancypacyjna

Breza T.: Spiżowa brama. Notatnik rzymski. Warszawa 1964.

Breza T.: Urząd. Warszawa 1961.

Deleuze G., Guattari F.: Kafka. Ku literaturze mniejszej. Przeł. A.Z. Jaksender, K.M. Jaksender. Kraków 2016.

Ritz G.: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Tłum. B. Drong, A. Kopacki, M. Łukasiewicz. Warszawa 2002.

Schulz B.: Genialna epoka. W: Idem: Proza. Kraków 1964.

Schulz B.: Księga listów. Oprac. J. Ficowski. Kraków 1975.

Sobolczyk P.: Hermetyczne pornografie Białoszewskiego. „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 165–181.

Śmieja W.: Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze. Katowice 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-30


GraczykE. (2021) „Jak ogromne mroczne świerszcze. O watykańskiej «dylogii» (Spiżowa brama i Urząd) Tadeusza Brez”y, Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, (1 (3), s. 1-14. doi: 10.31261/Rana.2021.3.06.

Ewa Graczyk 
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6134-2798
Copyright (c) 2021 Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).