Cierpienie i pocieszenie w slashu

Marta Szpatowicz
https://orcid.org/0000-0001-7130-9126

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opisanie jednego z gatunków fanfikcji (twórczości literackiej fanów) – hurt/comfort, który najczęściej występuje w obrębie slashu, czyli takiego rodzaju tekstów, które skupiają się na relacjach romantycznych/erotycznych między dwoma męskimi bohaterami. W hurt/comfort jedna z postaci zostaje poddana cierpieniom psychicznym lub fizycznym, druga otacza rannego czy chorego opieką. Ból i sytuacje zagrażające zdrowiu czy życiu pozwalają zbliżyć się do siebie bohaterom, uświadomić silne przywiązanie, zbudować między nimi intymność. Tego typu teksty mogą być odczytywane jako krytyka tradycyjnych koncepcji męskości związanych z kulturą patriarchalną.


Słowa kluczowe

kulturowa teoria literatury; fanfikcja; slash; hurt/comfort

Bacon‑Smith C.: Enterprising Women. Television Fandom and the Creation of Popular Myth. Philadelphia 1992.

Busse K., Hellekson K.: Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet. New Essays. Jefferson, North Carolina 2006.

Cicioni M.: Male Pair‑Bonds and Female Desire in Fan Slash Writing. In: Theorizing Fandom. Fans, Subculture, and Identity. Eds. C. Harris, A. Alexander. New Jersey 1998, s. 153–178.

Jenkins H.: Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York 1992.

Kobus A.: Fandom. Fanowskie modele odbioru. Toruń 2018.

Kobus A., Krzyżanowska J.: Słownik fandomu i fanfiction. W: Fandom. Fanowskie modele odbioru. Red. A. Kobus. Toruń 2018, s. 357–391.

Kustritz A.: Slashing the Romance Narrative. „The Journal of American Culture” 2003, no 3, s. 371–384.

Lisowska‑Magdziarz M.: Fandom dla początkujących. Kraków 2017.

Martuszewska A.: Architektonika literackiego romansu. Gdańsk 2014.

Russ J.: Pornography by Women for Women, with Love. In: Magic Mommas. Trembling Sisters. Puritans & Pervert. Ed. J. Russ. New York 1985, s. 79–99.

Salmon C., Symons D.: Slash Fiction and Human Mating Psychology. „The Journal of Sex Research” 2004, no 1, s. 94–100.

Szymił A.: Slash jako forma pisarstwa i czytelnictwa kobiecego. „Teksty Drugie” 2015, nr 3, s. 117–134.

Woledge E.: Intimatopia: Genre Intersections Between Slash and the Mainstream. In: Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet. Eds. K. Buse, K. Hellekson. Jefferson 2006, s. 97–115.

https://archiveofourown.org/ [dostęp: 10.07.2020].

https://archiveofourown.org/media [dostęp: 29.06.2020].

https://archiveofourown.org/tags/Hurt*s*Comfort/works [dostęp: 14.07.2020].

https://archiveofourown.org/works/9873302?view_full_work=true [dostęp: 20.07.2020].

https://fanlore.org/wiki/Hurt/Comfort [dostęp: 28.06.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-30


SzpatowiczM. (2021) Cierpienie i pocieszenie w slashu, Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, (1 (3), s. 1-15. doi: 10.31261/Rana.2021.3.09.

Marta Szpatowicz 
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7130-9126
Copyright (c) 2021 Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).