„Rozdarty skafander” Rafała Wilczura. O melancholii bohatera powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza

Sabina Kwak
http://orcid.org/0000-0001-5761-1660

Abstrakt

Co się dzieje z człowiekiem, gdy traci bliskich? Jak się zachowuje, kiedy w najmniej spodziewanym momencie, pełen radości i nadziei na przyszłość, zostaje pozbawiony towarzystwa ukochanej żony i jedynej córeczki? Studium takiego właśnie przypadku zaprezentował w powieści, pochodzącej z roku 1936, Tadeusz Dołęga‑Mostowicz. Autorka dowodzi, że powieść Znachor to przede wszystkim opowieść o stracie i radzeniu sobie z nią; o ucieczce od samego siebie, degradacji „ja”, grzebaniu przeszłości. Analiza fabuły utworu pod kątem postępującej pracy żałoby, a także przedstawienie napędzających akcję losów Rafała Wilczura – od utraty żony i dziecka, przez amnezję (anihilację osobowości), po odzyskaną wraz z łaską wybaczenia pamięć – pozwala spojrzeć badaczce na najbardziej filmową powieść autora Kariery Nikodema Dyzmy w nowy sposób. Lektura psychoanalityczna odkrywa jej drugie dno.


Słowa kluczowe

dwudziestolecie międzywojenne; psychoanaliza; Znachor; melancholia; Tadeusz Dołęga‑Mostowicz

Dołęga‑Mostowicz T.: Znachor. Profesor Wilczur. Łódź 1988.

Dybel P.: Psychoanaliza i literaturoznawstwo. W: Psychoanaliza i literatura. Red. P. Dybel. M. Głowiński. Gdańsk 2001, s. 5–27.

Freud Z.: Żałoba i melancholia. W: Idem: Psychologia nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2009, s. 146–161.

Klibansky R., Panofsky E., Saxl F.: Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki. Przeł. A. Kryczyńska. Kraków 2009.

Kristeva J.: Czarne słońce. Depresja i melancholia. Tłum. M.P. Markowski, R. Ryziński. Kraków 2007.

Mathews H., Perec G.: Roussel i Wenecja. Zarys geografii melancholicznej. Tłum. M.P. Markowski. „Literatura na Świecie” 2000, nr 3, s. 203–224.

Markowski M.P.: Perekreacja. W: G. Perec: Gabinet kolekcjonera. Historia pewnego obrazu. Przeł. M.P. Markowski. Warszawa 2003, s. 67–179.

Rurawski J.: Tadeusz Dołęga‑Mostowicz. Warszawa 1987.

Rurawski J.: Wstęp. W: T. Dołęga‑Mostowicz: Znachor. Profesor Wilczur. Łódź 1988, s. 5–19.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-12


KwakS. (2021) „«Rozdarty skafander» Rafała Wilczura. O melancholii bohatera powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicz”a, Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, (1 (3), s. 1-12. doi: 10.31261/Rana.2021.3.07.

Sabina Kwak 
Badaczka niezależna  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5761-1660
Copyright (c) 2021 Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).