Arteterapia narracyjna jako efekt współoddziaływania medycyny narracyjnej oraz arteterapii ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii


Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą połączenia arteterapii, w szczególności baśnioterapii z medycyną narracyjną. Tekst stanowi także wprowadzenie do zaproponowanej przez autorkę koncepcji arteterapii narracyjnej. W artykule
omówione zostały dwa studia przypadków mające za zadanie ukazać korzyści wynikające ze współpracy lekarza humanisty z biblioterapeutą.


Słowa kluczowe

arteterapia; biblioterapia; baśnioterapia; medycyna narracyjna; arteterapia narracyjna

Baldini L.: Sekret Marii. Życie, miłość i pasja Marii Montessori. Tłum. A. Kierejewska. Wydawnictwo Znak, Kraków 2021.

Charon R. [et al.]: The Principles and Practice of Narrative Medicine. Oxford University Press, New York 2017.

Charon R. [et al.]: Medycyna narracyjna. Teoria i praktyka. Red. wydania polskiego M.K. Potoniec, H. Syzdek. Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.

Chojnacka-Kuraś M.: Medycyna narracyjna z perspektywy lingwistyki i poetyki kognitywnej. W: Medycyna narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej. Red. M. Chojnacka-Kuraś. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 73–93.

Dolna A.: Biblioterapia a czytelnictwo. www.edukacja.edux.pl/p-4687-biblioterapia-a-czytelnictwo.php.www.edux.pl [dostęp: 22.11.2021].

Eco U.: Sześć przechadzek po lesie fikcji. Przeł. J. Jarniewicz. Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Gerrig R. J., Zimbardo Ph.: Psychologia i życie. Red. M. Materska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Madryas W.: Le fiabe delle stelle dorate. Baśnie złocistych gwiazd. People&Humanites, Palermo 2018.

Madryas W.: Hipertekstualny model public relations we współczesnej organizacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Pałubicka A.: Kulturowe i biologiczne źródła kształtowania się bezpieczeństwa ontologicznego. W: Bezpieczeństwo ontologiczne. Red. A. Dobosz, A.P. Kowalski. Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2007, s. 53–63.

Piaget J.: Jak sobie dziecko wyobraża świat. Przeł. M. Gawlik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Pikała A., Sasin M.: Arteterapia. Scenariusze zajęć. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Sacks O.: Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu. Tłum. J. Łoziński. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009.

Samochowiec A., Wojciechowski B., Samochowiec J.: Rola myślenia magicznego w obronie przed lękiem. „Via Medica” 2004, T. 1, nr 1, s. 20. www.psychiatria.viamedica.pl [dostęp: 11.05.2021].

Szczeklik A.: Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki. Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

Tokarczuk O.: Czuły narrator. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020.

Woźny A.: Scenariusze kultury w mediach i medycynie narracyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2022-05-27


Madryas-SzybaW. (2022) Arteterapia narracyjna jako efekt współoddziaływania medycyny narracyjnej oraz arteterapii ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii, Rana. Literatura - Doświadczenie - Tożsamość, (1 (5), s. 1-22. doi: 10.31261/Rana.2022.5.01.

Weronika Elżbieta Madryas-Szyba  weronika_madryas@wp.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5478-0055
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).