Zygmunt Zieliński, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci

wspomnienia wybitnego naukowca i profesoraAbstrakt

Artykuł zawiera streszczenie i omówienie publikacji książkowej ks. profesora Zygmunta Zielińskiego, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci. Prezentowana publikacja zawiera także wstęp i opracowanie naukowe, których autorem jest dr hab. Rafał Łatka, pracownik IPN w Warszawie. Książka ukazała się w ubiegłym roku. Jest to obszerne dzieło, które liczy sobie 872 strony oraz zawiera ponad 1100 przypisów objaśniających. Dlatego też jest ono warte zainteresowania jako źródło do badań historycznych.


Balawajder E., Mandziuk J., Narecki Z., Kondziela Joachim, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich (dalej SPTK), t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 284–288

Banaszak M., Klimkiewicz Witold Marian, w: SPTK, t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 83–86

Białecki K., Granat Wincenty (1900-1979), w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 120–124

Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919–2009), red. J. Walkusz, T. Moskal, Lublin 2009

Kamieński K., Mandziuk J., Homerski Józef, w: SPTK, t. 10, red. T. Błaszczyk, W. Gliński, J. Mandziuk, Warszawa 2019, s. 417–422

Kujawski W., Librowski Stanisław, w: SPTK, t. 9, s. 372–378

Mandziuk J., Banaszak Marian, w: SPTK, t. 9, red. tenże, s. 45-54

Mandziuk J., Kopeć Edward, w: SPTK, t. 9, red. tenże, s. 296–298

Mandziuk J., Kumor Bolesław, w: SPTK, t. 9, red. tenże, s. 339–357

Micewski B., Mrówczyński Jerzy, w: SPTK, t. 10, s. 726–728

Nawrot E., Rosik Seweryn, w: SPTK, t. 9, s. 552–557

Nowak P., Witold Marian Klimkiewicz (1905-1942), w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 210-214

Olszar H., Kondziela Joachim, w: tenże, A. Kłos Skrzypczak (red.), Leksykon Panteonu Górnośląskiego, Katowice 2020, s. 418-424

Prejs R., Pięćdziesiąt lat Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014

Szot A., Hermanowicz Ryszard, w: SPTK, t. 9, s. 218–219

Śliwa T., Krukowski Józef, w: SPTK, t. 2, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 440–443

Walkusz J., Szlaga Jan Bernard, w: SPTK, t. 10, s. 1099–1131

Pobierz

Opublikowane : 2023-01-27


SzlachtaD. (2023). Zygmunt Zieliński, Powroty minionego czasu zagnieżdżone w pamięci. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 54(1), 114-119. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/12382

Daniel Łukasz Szlachta  concordiaknurow@wp.pl
brak  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).