Przedsiębiorczość w Encyklice Papieża Franciszka Laudato si'Abstrakt

Omówiono pojęcie przedsiębiorczości oraz rozumienie tego pojęcia w Encyklice Laudato si'. Przedstawiono pożądane cechy przedsiębiorcy. Wskazano na znaczenie działalności gospodarczej dla społeczeństwa oraz dla pracowników. Przytoczono i krótko przedyskutowano sformułowania zawarte w encyklice dotyczące zagrożeń związanych z przedsiębiorczością oraz wskazania w celu ich uniknięcia. Zwrócono uwagę na niektóre aspekty nauczania papieża Franciszka zbliżone do nowego podejścia ESG (environmental, social, governance) Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe

przedsiębiorczość; przedsiębiorca; pracownik; raportowanie ESG; Encyklika Laudato si'

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015).

Franciszek, Inna gospodarka jest możliwa. Przemówienie do uczestników spotkania poświęconego „gospodarce komunii”, 4.02.2017, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/gospodarka_04022017.html [dostęp: 4.04.2021].

Franciszek, Przemówienie do włoskich przedsiębiorców, 27.02.2016, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/przedsiebiorcy_27022016.html [dostęp:

04.2021].

Fabiańska K., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1986.

Flig A., Matysiewicz M., Kobierski M, Przedsiębiorczość, w: Encyklopedia zarządzania https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87 [dostęp:

04.2021].

Giełda Papierów Wartościowych, Wytyczne do raportowania ESG, https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf [dostęp: 4.04.2021].

Graham L ., Kantor J.-M., „Soft” Area Studies versus „Hard” Social Science: A False Opposition, „Slavic Review” 66 (2007), s. 1-19.

Grant T., Raportowanie niefinansowe (ESG) – kto ma obowiązek raportowania?, https://grantthornton.pl/publikacja/raportowanie-niefinansowe-esg-kto-ma-obowiazekraportowania/

[dostęp: 4.04.2021].

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens (1981).

Kapusta F., Przedsiębiorczość: teoria i praktyka, Wrocław–Poznań 2006.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/web/rodzina/dzialania-ministerstwa [dostęp: 4.04.2021].

Nowak I., Kaletka K., Interesariusze, w: Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Interesariusze [dostęp: 4.04.2021].

Ustawa Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 (z późn. zm.).

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296 (z późn. zm.).

Ustawa Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 (z późn. zm.).

Ustawa o cenach, Dz.U. 2001, nr 97, poz. 1050 (przepis uchylony).

Ustawa o pracownikach samorządowych, Dz.U. 2008, nr 224, poz. 1458 (z późn. zm.).

Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 (z późn. zm.).

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U. 2003, nr 166, poz. 1608.

Ustawa o związkach zawodowych, Dz.U. 1991, nr 55, poz. 234 (z późn. zm.).

Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, Dz.U. 1990, nr 54, poz. 310.

Ustawa Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018, poz. 646 (z późn. zm.).

Pobierz

Opublikowane : 2023-01-27


MyrczekJ. (2023). Przedsiębiorczość w Encyklice Papieża Franciszka Laudato si’. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 54(1), 104-113. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/13835

Józef Jan Myrczek  jmyrczek@ath.bielsko.pl
ATH Bielsko-Biała  PolskaCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).